MUHAMMED b. FEREC RÂYE
RUKIYYE SCHAADE, Arthur
ŞÜREY‘İYYE TÂHİR EFENDİ CAMİİ
TEÂLÂ TÜCÎB (Benî Tücîb)
ZETTERSTÉEN, Karl Vilhelm ZİYÂEDDİN PAŞA
ABDÜLBÂKI-İ TEBRÎZÎ ASHÂBÜ’s-SEBT
BUSTÂNÎ, Abdullah b. Mîhâîl ENBÂRÎ, Ebû Bekir
HASSÂN b. MÂLİK HOSPITALIER
İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Ebü’l-Kāsım İBRÂHİM PEÇEVÎ
İSTÂR KEREKÎ, Muhakkık-ı Sânî
KUMANLAR KÛRÂNÎ
KUTBÜDDİN el-MEKKÎ MEHMET ALİ AYNİ
MÜFÎD, Şeyh MÜSEMMEN
NASRÜDDEVLE NÛREDDİN er-RÂNÎRÎ
RÂŞİDİYYE RUAYNÎ
SİROZ SULTÂNİYYE
TEKMİLETÜ’ş-ŞEKĀİK TERKİP
AHNESİYYE ASKERİ, Hasan b. Ali
EBÛ İSHAK el-MERVEZÎ EBÜ’l-HASAN es-SÂİĞ
EVHADÜZZAMAN FEZÂİLÜ’n-NEBÎ
HÂLİD b. ABDULLAH el-KASRÎ HALİL PAŞA, İvazzâde
HAMMÂD b. İSHAK HATM-i VELÂYET
HÜRREMİYYE İBN EBÛ BEKRE
İBN ZÜMREK İTİRAF
KÂZERÛNÎ KURRÂ
MALÎ YIL MUHTAR PAŞA
MÛSÂ el-HÂDÎ RAÛFİYYE
SCHULTENS, Albertus SEBET
ŞEHÎD ŞÜMEYTİYYE
TENÛHÎ, Ali b. Muhammed URVE b. MES‘ÛD
ABDURRAHMAN b. HÂRİS AZUDÜDDEVLE
BEKRİYYE BENDERABBAS
BÜTÇE EBÛ HÂMİD el-HÂRZENCÎ
FERÎGŪNÎLER HACİÇ, Kasım
HAMÎDÎ HASAN PAŞA, Çatalcalı
İBNÜ’s-SÂÂTÎ, Muzafferüddin İBRET
KĀİM-BİEMRİLLÂH es-SA‘DÎ KELVEZÂNÎ
MAKDİSÎ, Muhammed b. Ahmed MAYURKĪ, Abdullah b. Abdullah
MEVLEVÎ AHMEDULLAH ŞAH MİRKĀTÜ’l-VÜSÛL
MUSLİHUDDÎN-i LÂRÎ NEFZÂVE
POPE, Arthur Upham REFFÂ
SELEME b. HİŞÂM ŞERÂİU’l-İSLÂM
TEBYÎNÜ’l-HAKĀİK TEDBÎRÜ’l-MEDÎNE
TUAREG VÜCÛD
ABDULLAH b. MÎHÂÎL HALEBÎ, Burhâneddin
HÂRÛNÜRREŞÎD HASAN PAŞA, Hadım
HULÛSİ EFENDİ, Mehmet HÜSEYİN EFENDİ, Kefevî
İBNÜ’l-BULKĪNÎ İBNÜ’ş-ŞA“ÂR
İBTİLÂ İSKÂFÎ, Hatîb
KASIM PAŞA KÜLLİYESİ MEHDÎLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218