HUCENDÎ, Muhammed Sultan İBN EBÛ ÖMER
İBN EMÂCÛR İBN SULTÂN
İBNÜ’n-NABLUSÎ İBNÜ’n-NEHHÂS el-HALEBÎ
İBRÂHİM PAŞA, Çandarlı İPEK HANI
İTKĀN KÂMİL PAŞA, Yûsuf
KARAMAN BEY KAYREVÂNÎ, Abdullah b. Abdurrahman
KELÂBÂZÎ, Ahmed b. Muhammed KÜÇÜK MECİDİYE CAMİİ
MAKLÛB MAKTÛ
MEHMED EFENDİ, Vanî MEHMED EMİN TOKADÎ
MENDÛR MEZRÛ‘
MUAHHİR MUHAMMED ABDÜLKERÎM-i ALEVÎ
NÛH II SERDAREVİÇ, Muhammed Said
SIGGEL, Alfred SİNÂN-ı ÜMMÎ
TÛSÎ, Ebû Ca‘fer WOEPCKE, Franz
ZİYÂEDDİN el-MAKDİSÎ ABDÜLCELÎL el-KASRÎ
AHMED PAŞA, Hain AHMED VESİM PAŞA
ÂİR AKYAZILI SULTAN ÂSİTÂNESİ
ALİ b. SÜLEYMAN AVÂLİM
BERÂET CEZÂİRÎ
EBÛ CEHM EBÛ SÂLİH el-MISRÎ
EFENDİ DÂÎMİZ HAMÎDÜDDİN NÂGEVRÎ
HARRAN ULUCAMİİ HAŞEBÎ
HUBÛBÎ İBNÜ’l-LEBBÂNE
İBNÜ’s-SUKĀÎ MECLİS-i AHKÂM-ı ADLİYYE
MECLİS-i HÂS MEHMED ÂTIF EFENDİ, Kuyucaklızâde
MEHMED KÂMİL BEY MEŞREBÜ’l-ERVÂH
MEVKUF MEZMÛR
MİRKĀTÜ’l-LUGA MUSTAFA EFENDİ, Ebülmeyâmin
MÜCÂRÎ MÜTELEMMİS
NESEFÎ, Burhâneddin SAZ, Leylâ
SÜRYÂNÎCE TASRΑ
TAVSİF TEBRÎZÎ, Şemseddin
TURSUN BEY VÜCÛB
WRIGHT, William ABDULLAH b. MUS‘AB
ÂLÎ BÂKIR, Muhammed b. Ali
BAŞ SAĞLIĞI BATALYEVS
BÂVEYSİYYE ECDÂBÎ
FÂTİH CAMİİ GURBET
HAKÎM el-MAĞRİBÎ İBN EBÜ’l-VEFÂ
İBN MENΑ İBN VÂRE
İMÂMÜDDİN er-RİYÂZÎ ÎSÂ NÛREDDİN
KÖPRÜLÜ KERVANSARAYI LEVLÂK
MECLİS-i ŞÛRÂ MEFÂSİD
MUHAMMED b. TEKİŞ MUHAMMED MEHDÎ es-SÛDÂNÎ
MUSTAFA EFENDİ, Bolevî RUHÂ
SAVTİYYE SERΑ
ŞÎRİN ZEM
ZÜ’l-CELÂL ve’l-İKRÂM ÂKIL
AKIL b. EBÛ TÂLİB ALAEDDİN BEY
ASHÂBÜ’t-TEMYÎZ CEBELİNUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218