HITÂYNÂME HOCİÇ, Şâban
İBN EBÛ LEYLÂ, Muhammed b. Abdurrahman İBN EMÎRU HÂC
İBN HÂKĀN, Ebü’l-Hasan İBN MENDE, Ebû Zekeriyyâ
İBN SÜREYC, Ubeydullah İBNÜ’n-NAKKĀŞ
İBNÜ’s-SAYRAFÎ, Ebû Zekeriyyâ İBRÂHİM MAKAMI
İBRÂHİM ŞİNÂSİ EFENDİ ÎCAB
İDRÎS, Hâdî-Roger İNTİHÂ
ÎSÂ b. DÎNÂR KĀFİLE-i ŞUARÂ
KALENDER BABA ZÂVİYESİ KEBÎRE
KÖPRÜLÜZÂDE NÛMAN PAŞA KÜRDÎ, Muhammed Emîn
MAHMÛD-ı PESÎHÂNÎ MEHDİYE
MEKKÎ MEHMED EFENDİ MENÂZIR
MEZUN MÛSEVİYYE
NİZÂRÎ-i KUHİSTÂNÎ RİFAT SÜLEYMAN EFENDİ
SARAÇHANE SELMAN REİS
SEMMÂN, Muhammed b. Abdülkerîm SER
SİNAN PAŞA, Koca SUMATRA
SÛRÎ, Muhammed b. Ali TELHİS
VÂSIFÎ YÛNUS el-KÂTİB
BAHŞÎ BEKRÎ, Ebû Ubeyd
BİDÂYET BUGÜN
BÜRHAN CERVEL b. EVS
CESET DIETERICI, Friedrich
EBÛ SÜLEYMAN el-MANTIKI EBÜ’l-HEYSEM
GAZZÎ, Ahmed b. Abdullah HÂRİS b. NEVFEL
HASEKİYYE HASENİYYE
HİFNÎ HOURANI, Albert Habib
İBNÜ’l-MECDÎ İHTİFALCİ MEHMED ZİYÂ
İMÂRET İSRÂİL (Benî İsrâil)
İSTANBUL BOĞAZI KANNEVCÎ
MALAGA MÂZİNÎ, İbrâhim Abdülkādir
MEÂRİC SÛRESİ MEDKÛR, İbrâhim
MEHMED AĞA KÜLLİYESİ MEHMED EFENDİ, Hanefî
MERÎSİYYE MERVEZÎ, Ahmed b. Ali
METTÂ b. YÛNUS MU‘CEMÜ MEKĀYÎSİ’l-LUGA
MUHAMMED b. FUDAYL MUHAMMED b. GĀZÎ
MUHAMMED b. SUÛD MUHAMMED b. ŞÜC‘
MURÂDÎLER NÎM-DEVİR
SEBT SEVİLLA
SİNÂN b. SÂBİT SÜLEYMANİYE MEDRESELERİ
ŞİBLÎZÂDE AHMED ÇELEBİ ŞÎRÂZÎ, Mîr Fethullah
TUĞRÂ-yi MEŞHEDÎ UZRÎ
ABDÜRREZZÂK el-LÂHÎCÎ ÂDİLŞÂHÎ
AFŞİN b. DİVDÂD ÂKIBET
ALÂÜDDEVLE, Muhammed b. Rüstem CERMÎ
DİHLEVÎ, Şah Veliyyullah DÖNME
EBÜ’n-NECM el-İCLÎ FELÂH
GUNYETÜ’l-MÜTEMELLÎ HASEN
HASÎB HÂTEM
HATTÂBİYYE HATUNİYE MEDRESESİ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218