İBN MERZÛK el-HAFÎD

(ابن مرزوق الحفيد)

Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Hafîd el-Acîsî et-Tilimsânî (ö. 842/1439)

Mâlikî fakihi ve edip.

14 Rebîülevvel 766 (9 Aralık 1364) tarihinde Tilimsân’da doğdu. İbn Merzûk el-Hatîb’in torunudur. İlk öğrenimini burada tamamladı. Başta babası, amcası ve dedesi olmak üzere Saîd el-Ukbânî, Ebû İshak el-Masmûdî, Ebü’l-Hasan Eşheb el-Gumârî, Ebû Muhammed Abdullah b. Şerîf et-Tilimsânî gibi âlimlerden ders okudu. Daha sonra Fas ve Tunus’a geçerek İbn Arafe, Ebü’l-Abbas el-Kassâr, Ebû Zeyd el-Mekkûdî’nin derslerine katıldı. 790 (1388) yılında İbn Arafe ile birlikte hacca gitti. 819’da (1417) yaptığı ikinci hac yolculuğu esnasında özellikle Kahire’de birçok âlimle görüştü, onlardan ders ve icâzet aldı. Bunlar arasında İbn Haldûn, İbn Hacer el-Askalânî, Fîrûzâbâdî, Muhibbüddin İbn Hişâm, Sirâcüddin Ömer b. Raslân el-Bulkīnî, Hâfız Zeynüddin el-Irâkī, Sirâcüddin İbnü’l-Mülakkın, Nûreddin el-Heysemî, Ebû Tâhir İbnü’l-Küveyk, Bedreddin İbnü’d-Demâmînî, Ebû Abdullah el-Haffâr, Ebû Muhammed İbn Cüzey el-Kelbî, Ebû Zür‘a el-Irâkī, Aynî, İbn Allâk, İbnü’l-Haşşâb gibi o dönemin meşhur âlimleri sayılabilir. Dinî ve aklî ilimler yanında Arap dili ve edebiyatı alanında yetkin bir âlim olarak adını duyuran İbn Merzûk’un talebeleri arasında Ebû Zeyd Abdurrahman es-Seâlibî, Ebü’l-Ferec b. Ebû Yahyâ eş-Şerîf et-Tilimsânî, Yahyâ b. İdrîs el-Mâzûnî, Ebü’l-Hasan el-Kalasâdî, İbn Zekrî et-Tilimsânî, Ebû Abdullah et-Tenesî, Nasr ez-Zevâvî gibi âlimler vardır. Bazı diplomatik görevlerde de bulunan İbn Merzûk 14 Şâban 842’de (30 Ocak 1439) Tilimsân’da vefat etti.

İbn Merzûk el-Hafîd, dedesi İbn Merzûk el-Hatîb gibi ilmî birikimi, zekâsının kıvraklığı, etkili hitabeti, tefsir ve rivayet ilimlerine vukufu, başta Mâlikî mezhebi olmak üzere fıkıh mezheplerini ihatası, güç meseleleri çözmedeki başarısı, bid‘atlara karşı mücadelesi ve güzel ahlâkıyla şöhret bulmuş bir âlim olup “şeyhülislâm, allâme, hüccet, hâfız” gibi unvanlarla anılmıştır. Talebelerine Mâlikî fıkhı yanında diğer üç mezhebe ait çeşitli fıkıh metinlerini de okutması, mezhep taassubundan uzak müctehid bir âlim olduğunu göstermektedir.


Eserleri. 1. el-Metcerü’r-rabîĥ ve’l-mesǾa’r-racîĥ ve’l-merĥabü’l-faśîĥ ve’l-vechü’ś-śabîĥ ve’l-ħulķu’s-semîĥ fî şerĥi’l-CâmiǾi’ś-śaĥîĥ. Buhârî’nin el-CâmiǾu’ś-śaĥîĥ’inin şerhi olup tamamlanamadığı ifade edilmektedir (Sehâvî, VII, 50). Cîlâlî, eserin Cezayir’de el-Câmiu’l-cedîd’in Kütüphanesinde mevcut iki cildinin (nr. 143, 443) müellif hattıyla yazılmış olduğunu, ancak I. cildin kaybolmasından sonra yerine muhtemelen Seâlibî’nin istinsah ettiği bir nüshanın konulduğunu söylemektedir (Târîħu’l-Cezâǿiri’l-Ǿâm, II, 215). 2. el-Mefâtîĥu’l-merzûķıyye li-ĥalli’l-aķfâl ve’stiħrâci ħaberi (ħabâya)’l-Ħazreciyye. Kafiye ve aruz ilmine dair el-Ħazreciyye adlı eserin şerhidir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1966; Escurial Library, nr. 332; Tunus, Mektebetü câmii’z-Zeytûne, Mansûr, nr. 226). 3. İsmâǾu’ś-śum fî iŝbâti’ş-şeref min ciheti’l-üm. Cezayir’de el-Mektebetü’l-vataniyye’de kayıtlı (nr. 2067) bir nüshası bulunmaktadır. 4. İžhâru śıdķı’l-mevedde fî şerĥi’l-Bürde. Bûsîrî’nin meşhur kasidesine yazılmış bir şerhtir (Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 1306; Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 964, Serez, nr. 3961, Kadızâde Mehmed, nr. 409; Fas Hizânetü’l-Karaviyyîn’deki yazma nüshaları için bk. M. Âbid el-Fâsî, I, 295-297; III, 203-204, 206). 5. el-İstîǾâb li-mâ fî Ķaśîdeti’l-Bürde mine’l-beyân ve’l-iǾrâb. Müellifin aynı kasideye yazdığı diğer bir şerhtir (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1153). 6. Nihâyetü’l-emel fî şerĥi Kitâbi’l-Cümel. Hûnecî’nin mantıkla ilgili eserinin şerhidir (Escurial Library, nr. 614, 654). 7. er-Ravża. İbn Liyûn ve Zeynüddin el-Irâkī’nin el-Elfiyye adlı hadis ilimlerine dair eserlerinin bir araya getirilmesiyle yazılmıştır (Escurial Library, nr. 1517/1). 8. el-Ĥadîķa. Üsteki eserin muhtasarı olup Escurial Library’de kayıtlı (nr. 1517/2) başlıksız yazma muhtemelen bu esere aittir. 9. İġtinâmü’l-furśa fî muĥâdeŝâti Ǿâlimi Ķafśa. Kafsa ulemâsından Ebû Yahyâ İbn Akībe’nin çeşitli konularla ilgili sorularına verdiği cevaplardan ibarettir (Brockelmann, I, 345). 10. el-MenzaǾu’n-nebîl fî şerĥi Muħtaśarı Ħalîl. Tamamlanmamış bir eserdir (Rabat, el-Hizânetü’l-âmme, nr. 442; el-Hizânetü’l-melekiyye, nr. 508, 6783; Fas, Hizânetü’l-Karaviyyîn, nr. K. 265).

İbn Merzûk’un kaynaklarda adı geçen diğer bazı eserleri de şunlardır: EnvâǾu’z-zerârî fî mükerrerâti’l-Buħârî, eź-Źeħâǿirü (el-Mefâtîĥu)’l-ķırŧâsiyye fî şerĥi’ş-Şuķrâŧîsiyye, Urcûze fi’l-Mîķāt (el-MuķniǾu’ş-şâfî), el-MiǾrâc ilâ istimŧâri fevâǿidi İbn Sirâc, en-Nuśĥu’l-ħâliś fi’r-red Ǿalâ müddeǾî rütbeti’l-kâmil li’n-nâķıś, Şerĥu’t-Teshîl, Ravżatü’l-edîb fî şerĥi’t-Tehźîb, el-Âyâtü’l-beyyînât fî vechi delâleti’l-muǾcizât, ed-Delîlü’l-vâđıĥu’l-maǾlûm Ǿalâ ŧahâreti varaķı’r-Rûm (eserlerinin bir listesi için bk. Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, s. 506-508; Makkarî, V, 429-430).

BİBLİYOGRAFYA:

Sehâvî, eđ-Đavǿü’l-lâmiǾ, VII, 50-51; Bedreddin el-Karâfî, Tevşîĥu’d-Dîbâc (nşr. Ahmed eş-Şüteyvî), Beyrut 1403/1983, s. 171-173; Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî, Neylü’l-ibtihâc, Trablus 1408/1989, s. 499-510; Makkarî, Nefĥu’ŧ-ŧîb, V, 420-433; Mahlûf, Şeceretü’n-nûr, s. 436; Brockelmann, GAL, I, 345; Îżâĥu’l-meknûn, I, 7; İbn Sûde, Delîlü müǿerriħi’l-Maġribi’l-aķśâ, Dârülbeyzâ 1960, I, 233; M. Âbid el-Fâsî, Fihrisü maħŧûŧâti Ħizâneti’l-Ķaraviyyîn, Dârülbeyzâ 1399-1400/1979-80, I, 295-297; III, 203-204, 206; Abdurrahman b. Muhammed el-Cîlâlî, Târîħu’l-Cezâǿiri’l-Ǿâm, Beyrut 1400/1980, II, 212-216; Abdülhay el-Kettânî, Fihrisü’l-fehârîs, I, 523-525; Hifnâvî, TaǾrîfü’l-ħalef bi-ricâli’s-selef, Beyrut 1402/1982, I, 128-140; Abdülazîz Binabdullah, MaǾlemetü’l-fıķhi’l-Mâlikî, Beyrut 1403/1983, s. 97; M. Hadj-Sadok, “Ibn Marzūķ”, EI² (İng.), III, 866; Ferâmürz Hâc Minûçihrî, “İbn Merzûķ”, DMBİ, IV, 606-607.

Saffet Köse