1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HUKEYM b. CEBELE HÜRMET
HASEKİYYE HOCİÇ, Şâban
HOURANI, Albert Habib HÂRİS b. NEVFEL
HASEN HASENİYYE
HASÎB HÂTEM
HİFNÎ HUTTELÎ, Ebü’l-Fazl
HÂRİS b. K‘B (Benî Hâris b. Kâ‘b) HATTÂBİYYE
HATUNİYE MEDRESESİ HUDÂVEND HATUN KÜMBETİ
HÜSEYİN b. HAMDÂN b. HAMDÛN HAŞEBİYYE
HÂTİF-i İSFAHÂNÎ HİCAZKÂR
HOCİÇ, İbrâhim HUSEYL b. CÂBİR
HALVETÎ, Cemâleddin HÂN-ı CİHÂN MAKBÛL
HÂRİZMÎ, Muhammed b. Ahmed HASAN PAŞA, Niksârî
HERAT CUMA CAMİİ HİZMET
HACI SÂDULLAH AĞA HÜDÂYÎ KÜTÜPHANESİ
HAFSA HATUN TÜRBESİ HAL
HAMMÛDE PAŞA HÂŞİMİYYE
HİBETULLAH b. SELÂME HURŞÎD
HAD HALİLİYE MEDRESESİ
HANBELÎZÂDE MUHAMMED ŞÂKİR HÂRİSE b. NU‘MÂN
HASAN ÇELEBİ, Kınalızâde HAVÂLE
HERSEKZÂDE AHMED PAŞA CAMİİ ve TÜRBESİ HASAN DİHLEVÎ
HÂNE HIZIRİYYE
HUMEYDÎ, Muhammed b. Fütûh HACİVAT
HASAN et-TÛLÛNÎ HERAKLEİOS
HÂLİD AĞA ÇEŞMELERİ HASAN PAŞA, Damad
HAZRECÎ, Abdullah b. Osman HILÂTÎ
HALÎLÎ, Şemseddin HASAN PAŞA, Eyüplü
HURMET HÜDÂYÎ, Aziz Mahmud
HALİL HAMÎD PAŞA KÜTÜPHANESİ HEMEDÂNÎ, Seyyid Ali
HEREVÎ, Ahmed b. Muhammed HUICI MIRANDA, Ambrosio
HURŞÎDÎLER HÜNKÂR KÖPRÜSÜ
HASTAZÂDE ABDULLAH EFENDİ HÂTİF
HAFSA HÂHERZÂDE
HALEP ULUCAMİİ HASAN b. HASAN b. ALİ
HUBEYB b. ADÎ HALDÛNİYYE
HALEBÎ CAMİİ HÂLİD (Benî Hâlid)
HALÎL b. İSHAK el-CÜNDÎ HAMZA el-KİNÂNÎ
HORASÂNÎ, Muhammed Kâzım HORASÂNÎLER
HUCEND HULMÂNİYYE
HUVEYYESA b. MES‘ÛD HÜSEYİN HABLÎ
HÂLETÎ HASAN RIZÂ EFENDİ, Said Paşa İmamı
HASANKEYF HÜSEYİN EFENDİ, Cozo
HALA SULTAN HALÎMÎ, Ebû Abdullah
HATÎB el-OSMÂNÎ HATMİYYE
HELL, Josef HIRBETÜ’l-BEYZÂ
HUCENDÎ, Muhammed Sultan HİFÂD
HİŞÂMİYYE HUMEYD b. KAHTABE
HUVEYTÂT HÜRMÜZ
HACIHASANZÂDE MESCİDİ HAKÎM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19