ZÜRÂRİYYE

(الزراريّة)

Aşırı Şîa’dan ve Müşebbihe’den olduğu ileri sürülen Zürâre b. A‘yen et-Temîmî’nin (ö. 150/767) Temîmiyye diye de anılan mensuplarına verilen ad

(bk. İMÂMİYYE; MÜŞEBBİHE).