ZEYL-i ZÜBDETÜ’l-EŞ‘ÂR

(ذيل زبدة الأشعار)

Kafzâde Fâizî’nin Zübdetü’l-eş‘âr adlı tezkiresine Seyrekzâde Mehmed Âsım Efendi’nin (ö. 1086/1675) yazdığı zeyil

(bk. SEYREKZÂDE MEHMED ÂSIM; ZÜBDETÜ’l-EŞ‘ÂR).