ZEKERİYYÂ el-ENSÂRÎ

(زكريّا الأنصاري)

Ebû Yahyâ Zeynüddîn Zekeriyyâ b. Muhammed b. Ahmed es-Süneykî el-Ensârî el-Hazrecî

(ö. 926/1520)

Şâfiî fakihi.

Çağdaşı Mısırlı tarihçi İbn İyâs ile kendisine niyâbeten kadılık görevinde bulunan talebesi İbnü’l-Hımsî’nin kaydettiğine göre 824 (1421) yılında Mısır’ın doğusunda Bilbîs ve Abbâsiye şehirleri arasındaki Süneyke beldesinde dünyaya geldi (BedâǿiǾu’z-zühûr, V, 370; Ĥavâdiŝü’z-zamân, III, 33). Gazzî, Ensârî’nin talebesi olan babasından naklen 823 (1420) yılını kaydederken Sehâvî 826’da (1423) doğduğunu belirtir. Hazrec kabilesinden sahâbî Hubâb b. Münzir’in soyundandır. İlk eğitimini Süneyke’de aldı, Kur’an’ı ezberledi. Babasının ölümü üzerine annesi tarafından ilim tahsili için Kahire’ye gönderildi (841/1437). Ezher’de okudu, muhtelif ilim dallarına ait birçok temel metni ezberledi. Bir müddet sonra memleketine gittiyse de tekrar Kahire’ye döndü. Talebelik yıllarında maddî sıkıntı çektiğinden bir zenginin desteğiyle tahsilini sürdürdü. İbn Hacer el-Askalânî, Muhammed b. Ali el-Kâyâtî, Sâlih b. Ömer el-Bulkīnî, Kemâleddin İbnü’l-Hümâm, Zeynüddin Rıdvân b. Muhammed el-Ukbî, Takıyyüddin eş-Şümünnî, Yahyâ b. Muhammed el-Münâvî, Ebü’l-Fazl İbnü’ş-Şıhne el-Halebî, Muhyiddin el-Kâfiyecî, Şehâbeddin İbnü’l-Mecdî, Celâleddin el-Mahallî ve Şerefeddin İbnü’l-Haşşâb’ın da aralarında bulunduğu 150’yi aşkın âlimden dört mezhep fıkhı ve diğer dinî ilimler yanında Arap dili ve edebiyatı, hat, astronomi, hesap, cebir, tıp gibi ilim dallarında ders okudu, icâzet aldı (Chester Beatty Library, nr. 3208’de kayıtlı “Sebet” adlı otobiyografisinde okuduğu 110 eseri ve hocalarını, ayrıca faydalandığı, yirmi ikisi kadın olan 112 âlimin ismini zikreder; bk. Arberry, VII/3 [1968], s. 247-263). Bu arada tasavvufa dair çok sayıda kitap inceledi ve Saîdüssüedâ Hankahı’ndaki sûfî meclislerine devam etti, birçok tarikat şeyhinden hırka giyip irşad izni aldı (Gazzî, I, 198). Kendi ifadesine göre bâtın ilimlerinde dualarının kabul edildiği bir mertebeye ulaşınca zâhir ilimlerine yönelerek genç yaşta hocalarının izniyle ders ve fetva verecek düzeye erişti. İmam Şâfiî’nin makamında ve Sâbıkıyye, Salâhiyye ile Cemâliyye’nin aralarında bulunduğu çeşitli medreselerde ve sûfî hankahlarında ders verdi, meşihatlık görevi yaptı. Kendilerinden bâtınî ilimleri tahsil ettiği şeyhlere zâhirî ilimleri öğretti. Şâfiî fıkhında otorite seviyesine ulaşınca çeşitli eserleri medreselerde okutulmaya başlandı. Ders halkasına İslâm dünyasının dört bir yanından birçok talebe katılıyordu. Kendisinden ilim tahsil edenler arasında İbn Hacer el-Heytemî, Hatîb eş-Şirbînî, Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî, Bedreddin el-Gazzî, Şehâbeddin Ahmed b. Ahmed er-Remlî, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Bekrî, İbnü’n-Nakīb el-Halebî, Ömer b. Ahmed eş-Şemmâ‘ el-Halebî, Şehâbeddin Ahmed Amîre el-Burullusî gibi şahsiyetler bulunmaktadır. 850 (1447) yılında hacca gitti; bu vesileyle Şerefeddin İbnü’l-Merâgī, İbnü’z-Ziyâ el-Mekkî, Takıyyüddin İbn Fehd, Ebü’s-Saâdât İbn Zahîre gibi âlimlerden yararlandı.


Zekeriyyâ el-Ensârî yetkin bir âlim olup adını duyurunca Memlük yöneticilerinin dikkatini çekti; Hoşkadem kendisine kadılık teklifinde bulunduysa da o bunu kabul etmedi. Ardından Sultan Kayıtbay’ın teklif ettiği Şâfiî kādılkudâtlığı görevini de birçok defa geri çevirdikten sonra nihayet ileri sürdüğü şartlar sultan tarafından kabul edilince 6 Receb 886 (31 Ağustos 1481) tarihinde bu görevi üstlendi (İbn İyâs, III, 184, 448); el-Melikü’n-Nâsır Muhammed, Kansu, Canbolat, el-Melikü’l-Âdil Tomanbay ve Kansu Gavri dönemlerinde de bu görevi sürdürdü. 904 Ramazanında (Nisan 1499) artık gücünün azaldığını ve gözlerinin zayıfladığını ileri sürerek Sultan Kansu’dan görevden affını talep ettiyse de bu talebin kabul edilmediği, zayıflığı sebebiyle bayram hutbelerini okuyamadığı, daha sonraları saraydaki bazı kutlamalara da katılamadığı belirtilir (İbnü’l-Hımsî, II, 73, 75, 91, 92). İbn İyâs, Safer 906’da (Eylül 1500) gözleri iyice zayıfladığından kapısını kapatıp kendini azlettiğini, 22 Safer 906’da (17 Eylül 1500) yerine Muhyiddin İbnü’n-Nakīb’in tayin edildiğini yazar (BedâǿiǾu’z-zühûr, III, 448). İbnü’l-Hımsî, 18 Cemâziyelâhir 906’da (9 Ocak 1501) Tomanbay’ın tahta çıkışı sırasında mâzul olduğu için sarayda hazır bulunmayan Zekeriyyâ el-Ensârî’nin davet edilip getirtildiğini, sultanın kendisine büyük saygı gösterdiğini ve onu tekrar kādılkudâtlık görevine tayin ettiğini kaydeder (Ĥavâdiŝü’z-zamân, II, 110-111). 1 Şevval 906’da (20 Nisan 1501) Memlük tahtına geçen Kansu Gavri’nin 8 Zilhicce’de (25 Temmuz) azlettiği Ensârî (a.g.e., II, 127; İbn İyâs, IV, 12) bu tarihten sonra kendini tedrîs, telif ve iftâ faaliyetlerine verdi. Cenazesinde bulunan İbn İyâs’ın kaydettiğine göre 3 Zilhicce 926 (14 Kasım 1520) Çarşamba günü Kahire’de vefat etti. Cenaze namazını Osmanlılar’ın ilk Mısır beylerbeyi olan Hayır Bey kıldırdı ve Karâfe Mezarlığı’nda İmam Şâfiî’nin kabrinin yakınına defnedildi. Gazzî 3 Zilkade 926 (15 Ekim 1520) Çarşamba günü vefat ettiğini ve perşembe günü defnedildiğini yazarsa da çarşamba günü 3 Zilkade’ye değil 3 Zilhicce’ye denk gelmektedir. Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî 926 Zilhiccesinde, ölüm haberini Mekke’de 927 Rebîülevvelinde aldığını belirten bir diğer talebesi Şemmâ el-Halebî ise 4 Zilhicce 926’da (15 Kasım 1520) öldüğünü söyler. Ayderûsî’nin zikrettiği 925 (1519) tarihi ile yine onun ve Şemmâ‘ın verdiği 4 Zilhicce (15 Kasım), Gazzî’nin kaydettiği 3 Zilkade günleri yanlış olmalıdır.

Kaynaklarda “el-imâm, el-hâfız, şeyhu meşâyihi’l-İslâm, şeyhü’l-İslâm” gibi lakaplarla anılan Zekeriyyâ el-Ensârî, hemen bütün dinî ilimler alanındaki geniş bilgisi yanında Şâfiî mezhebi naslarını ve özellikle mezhep literatüründe “Şeyhayn” diye anılan Râfiî ve Nevevî’nin eserlerini anlama, onların tercihleri arasında değerlendirme ve tercih yapma konusunda uzmandı. Eserleri mezhep görüşlerinin âyet ve hadislerle temellendirilmesi, ta‘lîl edilmesi, muhakkik ulemânın istidlâllerinin ve kendi görüşlerinin kaydedilmesi, önceki ulemânın hatalı bulduğu nakil ve görüşlerinin eleştirilmesi, hadisleri tahrîc ederek kaynaklarının ve bu konuda ulemânın değerlendirmelerinin belirtilmesi bakımından önem taşır. Bundan dolayı eserleri daha sonraki Şâfiî ulemâsı arasında büyük itibar görmüş, mezhebin mesâili hususunda dayanak olmuş, üzerine çeşitli ihtisar, şerh ve hâşiye çalışmaları yapılmıştır. Çoğunu kendi talebelerine okuttuğu eserleri arasında özellikle mutemet görüşlere yer verdiği Menhecü’ŧ-ŧullâb ve buna yazdığı şerh mezhepte mutemet görüşleri tercih hususunda bir istikrarı temsil eder. Daha sonraki mezhep fukahasının yaptığı açıklamalardan, Zekeriyyâ el-Ensârî’nin müctehidlerle ilgili tasnifte “müctehid fi’l-fetvâ ve’t-tercîh” kategorisi içinde değerlendirildiği anlaşılmakta (Târık Yûsuf Hasan Câbir, s. 121-123), bazıları onu IX. (XV.) yüzyılın müceddidi olarak nitelemektedir. Ensârî, Memlük sultanları Kayıtbay ve Kansu Gavri’nin yanlış uygulamalarını kendilerinin de hazır bulunduğu hutbelerinde eleştirmekten çekinmeyen, takvâ sahibi, ibadete düşkün, tasavvuf ehli bir âlimdi. Şa‘rânî, Ensârî’nin elinden hırka giydiğini, kendisine yirmi yıl hizmet ettiğini, onu hiçbir zaman gaflet halinde ve boş işlerle meşgul görmediğini belirtir. Burhâneddin el-Bikāî’nin İbnü’l-Fârız ile Muhyiddin İbnü’l-Arabî’yi tekfir ettiği sırada sultanın ulemâdan görüş istemesi üzerine birçoğu aleyhte görüş bildirirken Ensârî onların velî olduklarına dair fetva vermiştir.

Eserleri. Velûd bir müellif olan, naklî ve aklî ilimlerin birçok dalında eser telif eden Zekeriyyâ el-Ensârî’yi ulaştığı şöhret bakımından IX. (XV.) yüzyılın müceddidi olarak niteleyen Abdülkādir el-Ayderûsî özellikle Şâfiî fıkhına dair eserlerinin önem taşıdığını, diğer eserlerinin derlemeden ibaret olduğunu ileri sürer (en-Nûrü’s-sâfir, s. 115). Günümüze ulaşan elliyi aşkın eserinden yayımlananlar şunlardır: A) Fıkıh ve Fıkıh Usulü. 1. Menhecü’ŧ-ŧullâb. Yahyâ b. Şeref en-Nevevî’nin Minhâcü’ŧ-ŧâlibîn adlı eserinin muhtasarıdır (Bulak 1285, 1294; Kahire 1287, 1311, 1329, 1343, 1344; Minhâcü’ŧ-ŧâlibîn’in kenarında, Kahire 1305, 1308, 1314, 1329; Mekke 1306). Eser üzerine müellifin dışında Abdülkādir b. Ahmed el-Fâkihî, Ahmed b. Ali el-Mısrî (İĥsânü’l-vehhâb), Ali b. Şelebî eş-Şebbînî, Ali b. Abdülber el-Venâî (Keşfü’n-niķāb), Ahmed b. Hasan et-Tılâvî (Fetĥu’l-vehhâb) gibi âlimler şerh yazmış; İbnü’l-Cevherî kitabı önce Nehcü’ŧ-ŧâlib li-eşrefi’l-meŧâlib adıyla ihtisar etmiş, ardından İtĥâfü’r-râġıb ismiyle şerhetmiş, bu şerh üzerine de hâşiyeler yazılmıştır. 2. Fetĥu’l-vehhâb bi-şerĥi Menheci’ŧ-ŧullâb. Bir önceki eserin şerhidir (Bulak 1294; Kahire 1329, 1332, 1380; Minhâcü’ŧ-ŧâlibîn’in kenarında, I-II, Kahire 1305, 1329). Bu eser üzerine İbn Kāsım el-Abbâdî, Ali b. Yahyâ ez-Zeyyâdî, Nûreddin el-Halebî, Muhammed b. Ahmed eş-Şevberî, Ahmed b. Hasan el-Cevherî el-Kebîr, Sultân b. Ahmed el-Mezzâhî, Abdülber b. Abdullah el-Üchûrî, Nûreddin eş-Şebrâmellisî, İbrâhim b. Muhammed el-Birmâvî, Ahmed b. Ömer ed-Deyrebî, Süleyman b. Ömer el-Cemel (Fütûĥâtü’l-vehhâb bi-tavżîĥi Şerĥi Menheci’ŧ-ŧullâb, I-V, Kahire 1305), Mustafa b. Hanefî ez-Zehebî (er-Resâǿilü’z-Zehebiyye fi’l-mesâǿili’d-daķīķati’l-Menheciyye, I-II, Kahire 1315, 1332, 1344; I-II, Beyrut, ts. [Dârü’l-ma‘rife], 1418/1998) ve Süleyman b. Muhammed el-Büceyrimî (et-Tecrîd li-nefǾi’l-Ǿabîd, I-IV, Bulak 1286, 1292, 1307, 1309) hâşiyeler kaleme almıştır (Menhecü’ŧ-ŧullâb ve müellifin şerhi üzerine yapılan çalışmalar için bk. Habeşî, III, 1942-1947). 3. Taĥrîru Tenķīĥi’l-Lübâb. Ebü’l-Hasan İbnü’l-Mehâmilî’nin Şâfiî fıkhına dair el-Lübâb fi’l-fıķh adlı eserine Veliyyüddin İbnü’l-Irâkī’nin yazdığı Tenķīĥu’l-Lübâb adlı muhtasarın açıklamalı muhtasarıdır (Bulak 1292; Kahire 1306, 1309, 1310, 1316, 1377). Muhammed Abdürraûf el-Münâvî eseri İĥsânü’t-taķrîr bi-şerĥi’t-Taĥrîr adıyla şerhetmiştir. Şerefeddin Yahyâ b. Mûsâ el-Amrîtî, Taĥrîr’i et-Teysîr (Nažmü’t-Taĥrîr) adıyla manzum hale getirmiş (Kahire 1314), bunu da Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (Fetĥu’r-raǿûfi’l-ħabîr), Muhammed el-Kabbânî, Abdullah b. Hicâzî eş-Şerkāvî (Fetĥu’l-ķadîri’l-ħabîr) ve Nâsırüddin Muhammed b. Sâlim et-Tıblâvî (Behcetü’t-taĥrîr) şerhetmiştir. 4. Tuĥfetü’ŧ-ŧullâb bi-şerĥi Taĥrîri Tenķīĥi’l-Lübâb (Bulak 1292; Kahire 1306, 1309, 1331, 1340, 1360; Mekke 1310, 1316; nşr. Ebû Abdurrahman Salâh b. Muhammed b. Uveyza, Beyrut 1418/1997). Tuĥfetü’ŧ-ŧullâb


üzerine Şehâbeddin Ahmed b. Ahmed el-Kalyûbî, Şehâbeddin er-Remlî, Şemseddin Muhammed b. Ahmed eş-Şevberî, Abdülber b. Abdullah el-Üchûrî, Abdullah b. Hicâzî eş-Şerkāvî (Tuĥfetü’ŧ-ŧullâb ile birlikte, I-II, Kahire 1360/1941; I-IV, Beyrut 1418/1997) gibi âlimler hâşiye yazmıştır (Taħrîru Tenķīĥi’l-Lübâb ve müellifin şerhi üzerine yapılan çalışmalar için bk. Habeşî, I, 543-547). 5. Esne’l-meŧâlib şerĥu Ravżi’ŧ-ŧâlib. Yahyâ b. Şeref en-Nevevî’nin Ravżatü’ŧ-ŧâlibîn adlı eserine İbnü’l-Mukrî el-Yemenî tarafından Ravżü’ŧ-ŧâlib adıyla yapılan muhtasarın şerhidir (Şehâbeddin er-Remlî’nin hâşiyesiyle birlikte, I-IV, Kahire 1301, 1313; nşr. Muhammed Muhammed Tâmir, I-IX, Beyrut 1422/2001). 6. el-Ġurerü’l-behiyye fî şerĥi’l-Behceti’l-Verdiyye. Zeynüddin İbnü’l-Verdî‘nin, Abdülgaffâr b. Abdülkerîm el-Kazvînî’ye ait el-Ĥâvi’ś-śaġīr’i manzum hale getirdiği el-Behcetü’l-Verdiyye adlı eserinin şerhi olup İbn Kāsım el-Abbâdî ve Abdurrahman b. Muhammed eş-Şirbînî bu esere birer hâşiye yazmıştır (üç eser birlikte: I-V, Kahire 1315, 1318; nşr. Muhammed Abdülkādir Atâ, I-XI, Beyrut 1418/1997). Bizzat müellif esere Ħulâśatü’l-fevâǿidi’l-Muĥammediyye adıyla bir de küçük şerh yazmıştır. 7. Lübbü’l-uśûl. Tâceddin es-Sübkî’nin CemǾu’l-cevâmiǾinin muhtasarıdır. Ensârî bu eserini Ġāyetü’l-vüśûl ilâ şerĥi Lübbi’l-uśûl ismiyle şerhetmiş (ikisi birlikte, Kahire 1327), İbnü’l-Cevherî bu şerhe bir hâşiye yazmıştır (üç eser birlikte: Kahire 1310, 1330, 1347, 1360). Abdullah Muhammed el-Ahmedî es-Sâlih (1404/1984, Câmiatü Ümmi’l-kurâ [Mekke]) ve Sirâcülhak b. Muhammed Lokmân (1421, el-Câmiatü’l-İslâmiyye [Medine]) hazırladıkları yüksek lisans tezlerinde, Ahmed Sırrülhatem Abdullah doktora tezinde (1405/1985, Câmiatü Ümmi’l-kurâ [Mekke]) Ġāyetü’l-vüśûl’ü tahkik etmiştir. 8. Ĥâşiye Ǿale’t-Telvîĥ. Sadrüşşerîa’nın Tenķīĥu’l-uśûl’üne Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin yazdığı et-Telvîĥ ilâ keşfi ĥaķāǿiķi’t-Tenķīĥ adlı şerhin hâşiyesidir (beş eserin yer aldığı bir mecmua içinde, 1292). 9. Ĥâşiye Ǿalâ Şerĥi CemǾi’l-cevâmiǾ. Celâleddin el-Mahallî’nin eseri üzerine yazılmıştır (nşr. Abdülhafîz Hilâl el-Cezâirî, I-IV, Riyad 1428/2007). 10. Fetĥu’r-raĥmân Ǿalâ metni (bi-şerĥi) Luķŧati’l-Ǿaclân. Bedreddin ez-Zerkeşî’nin kelâm, fıkıh, usul, mantık ve felsefeye dair Luķŧatü’l-Ǿaclân ve belletü’ž-žamǿân adlı eserinin şerhidir (Kahire 1328, 1329, 1929; nşr. Adnân Şihâbüddin, Amman 1433/2010). 11. Nihâyetü’l-hidâye ilâ taĥrîri’l-Kifâye. İbnü’l-Hâim’in ferâize dair Kifâyetü’l-ĥuffâž’ının şerhidir. Abdürrâzık Ahmed Hasan Abdürrâzık hazırladığı doktora tezinde eseri neşre hazırlamış (1412/1992, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye [Riyad]) ve daha sonra yayımlamıştır (I-II, Riyad 1420/1999). 12. Ǿİmâdü’r-rıżâ bi-beyâni Âdâbi’l-ķażâǿ. Şerefeddin Îsâ b. Osman el-Gazzî’nin Âdâbü’l-ĥükkâm’ının muhtasarıdır (nşr. İsmâil Muhammed Ebû Şerîa, Kahire 1987). Eser, Muhammed Abdürraûf el-Münâvî tarafından Fetĥu’r-raǿûfi’l-ķādir li-Ǿabdihî hâźe’l-Ǿâcizi’l-ķāśir adıyla şerhedilmiştir (nşr. Abdurrahman Abdullah Avaz Bekîr, I-II, Cidde 1406/1986). 13. el-Ĥudûdü’l-enîķa ve’t-taǾrîfâtü’d-daķīķa. Yaklaşık 200 fıkıh teriminin açıklandığı bir risâledir (el-Lüǿlüǿü’n-nažîm’in kenarında, Kahire 1319; nşr. Abdülgafûr Fayz Muhammed, “Ĥudûdu’l-el-fâži’l-mütedâvile fî uśûli’l-fıķh ve’d-dîn”, Mecelletü’l-baĥŝi’l-Ǿilmî ve’t-türâŝi’l-İslâmiyye, V [1402/1982], s. 565-581; nşr. Mâzin el-Mübârek, Beyrut 1411/1991). Zekeriyyâ el-Ensârî’nin fetvaları Ahmed Ubeyd tarafından el-İǾlâm ve’l-ihtimâm bi-cemǾi fetâvâ Şeyħilislâm adıyla derlenerek neşredilmiştir (Dımaşk 1355/1936; Beyrut 1404/1984).

B) Tefsir ve Kıraat. 1. Fetĥu’r-raĥmân bi-keşfi mâ yeltebisü fi’l-Ķurǿân. Bazı müteşâbih âyetlerin esrarı hakkındadır (Hatîb eş-Şirbînî’nin es-Sirâcü’l-münîr’inin kenarında, I-IV, Bulak 1299; Kahire 1311, 1328; nşr. Abdüssemî‘ Muhammed Ahmed Haseneyn, Riyad 1404/1984; nşr. Muhammed Ali es-Sâbûnî, Beyrut 1983, 1405/1985; nşr. Bahâeddin Abdülmevcûd Muhammed, Kahire 1987). Eser üzerine Muhammed Hasbullāh b. Süleyman el-Mekkî Feyzü’l-mennân adıyla bir şerh yazmış (Kahire 1291), Abdullah b. Mutlak et-Tıvâleh hazırladığı yüksek lisans tezinde eseri neşre hazırlamıştır (1404, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye [Riyad]). 2. Fetĥu’l-celîl bi-beyâni ħafiyyi Envâri’t-tenzîl. Beyzâvî tefsirinin hâşiyesidir. Ensârî bu eserini gözlerini kaybettikten sonra oğlu Cemâleddin Yûsuf’a ve Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî’ye imlâ etmiştir. Hasan b. Halevî Müvekkilî yüksek lisans tezinde eserin I. cildini yayıma hazırlamıştır (1406, Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd el-İslâmiyye [Riyad]). 3. ed-Deķāǿiķu’l-muĥkeme fî şerĥi’l-Muķaddime. İbnü’l-Cezerî’nin tecvide dair eserinin şerhidir (Kahire 1283, 1308, 1324, 1329, 1332, 1344; Ali el-Kārî’nin el-Mineĥu’l-fikriyye’sinin kenarında, Kahire 1302; Kazan 1887; nşr. Muhammed Gıyâs es-Sabbâğ, Dımaşk, ts.; nşr. Nesîb Neşâvî, Dımaşk 1400/1980; San‘a 1986; nşr. Abdullah Ömer el-Bârûdî, Beyrut 1990; nşr Muhammed Ahmed Habîb, Kahire 1421/2001). Müellifin torununun torunu Zeynelâbidîn b. Muhyiddin b. Veliyyüddin bu eseri el-Levzaǿiyye Ǿalâ şerĥi’l-Cezeriyye adıyla şerhetmiş, Nûreddin eş-Şebrâmellisî de ed-Deķāǿiķ’e bir hâşiye yazmıştır. 4. el-Maķśıd li-telħîśi mâ fi’l-Mürşid. İbn Ebû Akīl el-Umânî’nin el-Mürşid fi’l-vaķf ve’l-ibtidâǿ adlı eserinin muhtasarıdır (Bulak 1280, 1281, 1282, 1290; Kahire 1301, 1321; Fîrûzâbâdî’nin Tenvîrü’l-miķbâs’ının kenarında, Kahire 1290, 1305; Ahmed b. Muhammed el-Üşmûnî’nin Menârü’l-hüdâ’sı ile birlikte, Kahire 1353/1934, 1973; Dımaşk 1985; nşr. Abdurrahman el-Cezâirî, Dımaşk 1423/2002). 5. Tuĥfetü nücebâǿi’l-Ǿaśr fî aĥkâmi’n-nûni’s-sâkine ve’t-tenvîn ve’l-med ve’l-ķaśr (nşr. Muhyî Hilâl es-Serhân, Bağdat 1406/1986). 6. Muķaddime fi’l-kelâm Ǿale’l-besmele ve’l-ĥamdele (nşr. Sâlih Mehdî el-Azzâvî, el-Mevrid, VII/3 [1398/1978], s. 239-248). Bu risâle üzerine Ahmed b. Ahmed b. Abdülhak es-Sünbâtî (Kahire 1317), Nûreddin el-Halebî ve Ebû Bekir b. İsmâil eş-Şenevânî birer şerh, Ali b. Ahmed el-Adevî ise hâşiye yazmıştır. 7. İǾrâbü’l-Ķurǿân (nşr. Muhammed Osman, Kahire 1430/2009).

C) Hadis. 1. Tuĥfetü’l-bârî Ǿalâ (bi-şerĥi) Śaĥîĥi’l-Buħârî (Kastallânî’nin İrşâdü’s-sârî’si, Abdülhâdî el-Ebyârî’nin Neylü’l-emânî’si ile birlikte ve kenarında Nevevî’nin Müslim şerhi olarak, I-XII, Kahire 1325-1326). Eser Muhammed b. Abdülhâdî es-Sindî tarafından hâşiye ile birlikte ihtisar edilmiştir (Kahire 1300, 1318). 2. Fetĥu’l-bâķī bi-şerĥi (Ǿalâ) Elfiyyeti’l-ǾIrâķī. Zeynüddin el-Irâkī’nin hadis usulüne dair manzumesinin şerhidir (Zeynüddin el-Irâkī’nin kendi şerhiyle birlikte, nşr. Muhammed b. Hüseyin el-Irâkī el-Hüseynî, I-III, Fas 1354; Beyrut, ts.; nşr. Senâullah ez-Zâhidî, Beyrut 1420/1999; Şemseddin es-Sehâvî’nin Fetĥu’l-muġîŝ’i ile birlikte, nşr. Abdüllatîf el-Hümeym ve Mâhir Yâsin Fahl, Beyrut 1422/2002). Eser üzerine Sultân b. Ahmed el-Mezzâhî, Mansûr b. Abdürrâzık et-Tûhî ve Ali b. Ahmed el-Adevî birer hâşiye yazmıştır. 3. el-İǾlâm bi-eĥâdîŝi’l-aĥkâm. Ahkâm hadislerinin fıkıh konularına göre derlendiği bir eser olup müellif tarafından Fetĥu’l-Ǿallâm bi-şerĥi’l-İǾlâm adıyla şerhedilmiştir (nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavvaz, Beyrut 1411/1990).


D) Tasavvuf. 1. Şerĥu’r-Risâleti’l-Ķuşeyriyye (İĥkâmü’d-delâle Ǿalâ taĥrîri’r-Risâle). Abdülkerîm el-Kuşeyrî’nin meşhur eserinin şerhidir (Mustafa b. Muhammed el-Arûsî’nin Netâǿicü’l-efkâri’l-ķudsiyye fî beyâni meǾânî Şerĥi’r-Risâleti’l-Ķuşeyriyye adlı hâşiyesiyle birlikte, I-IV, Bulak 1290; Kahire 1318, 1957, 1970; nşr. Abdülvâris Muhammed Ali, I-IV, Beyrut 1420/2000). 2. el-Fütûĥâtü’l-ilâhiyye fî nefǾi ervâĥi’ź-źevâti’l-insâniyye (ed. A. H. Harley, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, XX/3, 1924, s. 123-142; Ĥaķīķatü’t-taśavvufi’l-İslâmî içinde, nşr. Bedevî Tâhâ Allâm, Kahire 1412/1992, s. 8-25). On fasıllık bir eser olup müellifin torununun torunu Zeynelâbidîn b. Muhyiddin b. Veliyyüddin tarafından el-Minaĥu’r-rabbâniyye fî şerĥi’l-Fütûĥâti’l-ilâhiyye adıyla şerhedilmiştir. 3. Fetĥu’r-raĥmân bi-şerĥi Risâleti’l-velî Arslân. Arslân b. Ya‘kūb ed-Dımaşkī’nin tevhide, tasavvufa ve ahlâka dair eserinin şerhidir (İzzeddin İbn Gānim el-Makdisî’nin Ĥallü’r-rumûz’u ile birlikte, Kahire 1317; Şürûĥu risâleti’ş-Şeyħ Arslân içinde, nşr. İzzet Husariyye, Dımaşk 1389/1969, s. 181-198). G. W. J. Drewes bu eserle ilgili bir çalışma yapmıştır (Directions for Travellers on the Mystic Path. Zakariyya’ al-Ansari’s Kitab Fath al-Rahman and its Indonesian Adaptations, The Hague 1977).

E) Dil ve Edebiyat. 1. el-Eđvâǿü’l-behice fî ibrâzi deķāǿiķi’l-Münferice. İbnü’n-Nahvî’nin el-Ķaśîdetü’l-Münferice’sinin şerhi olup (Cezayir 1854-1855; MecmûǾatü’r-resâǿil içinde, İstanbul, ts. [1302], s. 94-122; Kahire 1288, 1323, 1332, 1345; el-Münfericetân içinde, nşr. Abdülmecîd Diyâb, Kahire 1420/1999). Müellif tarafından Fetĥu müferrici’l-kürûb adıyla ihtisar edilmiştir. 2. el-Menâhicü’l-kâfiye fî şerĥi’ş-Şâfiye. Cemâleddin İbnü’l-Hâcib’in sarf ilmine dair eserinin şerhidir (eş-Şâfiye’nin muhtelif şerh ve hâşiyelerini ihtiva eden iki ciltlik bir mecmua içinde, İstanbul 1310; Razzân Yahyâ Haddâm, Manchester 1424/2003). Ebû Bekir b. İsmâil eş-Şenevânî bu şerh üzerine el-Menâhilü’ś-śâfiye adıyla bir hâşiye yazmıştır. 3. Fetĥu Rabbi’l-beriyye bi-şerĥi’l-Ķaśîdeti’l-Ħazreciyye. Abdullah b. Osman el-Hazrecî’nin aruz ve kafiyeye dair el-Ħazreciyye (er-Râmize) adlı kasidesinin şerhi olup (Bedreddin İbnü’d-Demâmînî’nin el-ǾUyûnü’l-(fâħiretü’l-)ġāmize adlı şerhi ile birlikte, Kahire 1303, 1323, 1324) Cemâleddin Yûsuf b. Sâlim el-Hifnî, Riyâhî ve Hasan b. Ali el-Medâbigī eser için birer hâşiye kaleme almıştır. 4. Aķśa’l-emânî fî Ǿilmi’l-beyân ve’l-bedîǾ ve’l-meǾânî. Hatîb el-Kazvînî’nin Telħîśü’l-Miftâĥ’ının muhtasarıdır (Bulak 1305; Kahire 1323, 1330; şerh ve nşr. Hamza ed-Demirdâş Zağlûl, Kahire 1988). 5. Fetĥu münezzili’l-mesânî (Fütûĥu münezzili’l-mebânî) bi-şerĥi Aķśa’l-emânî. Bir önceki eserin şerhidir (Kahire 1332; nşr. Hamza ed-Demirdâş Zağlûl, Kahire 1988). Muhammed b. Mâzî er-Ruhâvî bu şerhe el-Fetĥu’d-dânî adıyla bir hâşiye yazmıştır (Kahire 1342). 6. Bülûġu’l-ereb bi-şerĥi Şüzûri’ź-źeheb. İbn Hişâm en-Nahvî’nin eseri üzerine yazılmış bir şerh olup Yûsuf el-Hâc Ahmed tarafından doktora tezi olarak neşre hazırlanmıştır (1999, Câmiatü Dımaşk). 7. Dîvân (Kahire 1906).

F) Diğer Eserleri. 1. el-Edeb fî teblîġi’l-ereb. Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī’nin el-Âdâb’ının muhtasarıdır (nşr. Ali Hüseyin el-Bevvâb, Amman 1413/1992). 2. el-MuŧŧalaǾ. Esîrüddin el-Ebherî’nin Îsâġūcî adlı eserinin şerhi olup üzerine muhtelif hâşiyeler yazılmıştır (Yûsuf b. Sâlim el-Hifnî’nin hâşiyesiyle birlikte, Bulak 1282, 1283; Kahire 1328, 1329, 1332-1333, 1345). 3. Şerĥu żâbiŧati’l-eşkâli’l-erbaǾa. Teftâzânî’nin mantığa dair eserinin şerhidir (1292). 4. el-Lüǿlüǿü’n-nažîm fî revmi’t-taǾallüm ve’t-taǾlîm. Eserde otuz sekiz ilmin tarifi yapılmakta ve faydaları açıklanmaktadır (Müellifin el-Ĥudûdü’l-enîķa adlı eseriyle birlikte, Kahire 1319, 1339). Abdullah Nezîr Ahmed, bu risâleyi Ĥizânetü’l-Ǿulûm fî taśnîfi’l-fünûni’l-İslâmiyye ve maśâdırihâ adıyla şerhetmiştir (Beyrut 1419/1998). 5. et-Tuĥfetü’s-seniyye fi’l-ħuŧabi’l-minberiyye (Kahire 1281). Zekeriyyâ el-Ensârî’nin bunların dışında yazma halinde birçok eseri vardır (listesi ve nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, II, 123-124; Suppl., II, 117-118; MuǾcemü’l-maħŧuŧâti’l-mevcûde, I, 535-538; Târık Yûsuf Hasan Câbir, s. 48-59, 109-116; Abdülkādir Ahmed Abdülkādir, sy. 29-30 [1421/2000], s. 169-189).

Kâmil Muhammed Cân, Zekeriyyâ el-Enśârî ve cühûdühü’l-belâġıyye (1404/1984, el-Câmiatü’l-İslâmiyye [Medine]), Sâmiye Abdülhamîd Ahmed Cebr et-Terbiye Ǿinde Şeyħi’l-İslâm Zekeriyyâ b. Muĥammed el-Enśârî ke-nümûzec li’t-taǾlîm fi’l-Ǿaśri’l-Memlûkî fî Mıśr (1989, Aynişems Üniversitesi [Kahire]), Târık Yûsuf Hasan Câbir Şeyħu’l-İslâm Zekeriyâ el-Enśârî ve eŝeruhû fi’l-fıķhi’l-İslâmî (2004, Ürdün Üniversitesi) adıyla birer yüksek lisans tezi hazırlamış, Nâdiye Hamîs Ali el-Hanâvî de Zekeriyyâ el-Enśârî ve cühûdühü’l-belâġıyye adıyla bir doktora çalışması yapmıştır (1994, Ezher Üniversitesi).

BİBLİYOGRAFYA:

Sehâvî, eđ-Đavǿü’l-lâmiǾ, III, 234-238; a.mlf., eź-Źeyl Ǿalâ RefǾi’l-iśr (nşr. Cûde Hilâl-M. Mahmûd Subh), Kahire 1966, s. 140-150; Süyûtî, Nažmü’l-Ǿiķyân (nşr. Philip K. Hitti), New York 1927, s. 113; İbn İyâs, BedâǿiǾu’z-zühûr, III, 183-184, 241, 448, 464; IV, 12; V, 370-372; Şehâbeddin İbnü’l-Hımsî, Ĥavâdiŝü’z-zamân ve vefeyâtü’ş-şüyûħ ve’l-aķrân (nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî), Beyrut 1419/1999, I, 389; II, 16, 73, 75, 91, 92, 110-111, 127; III, 30-33; İbnü’ş-Şemmâ‘ el-Halebî, el-Ķabesü’l-ĥâvî li-ġureri Đavǿi’s-Seħâvî (nşr. Hasan İsmâil Merve-Haldûn Hasan Merve), Beyrut 1998, I, 281-286; Şa‘rânî, eŧ-Ŧabaķātü’l-kübrâ (nşr. Abdurrahman Hasan Mahmûd), Kahire 1421/2001, II, 688-693; Gazzî, el-Kevâkibü’s-sâǿire, I, 196-206, 295; M. Abdürraûf el-Münâvî, el-Kevâkibü’d-dürriyye (nşr. Abdülhamîd Sâlih Hamdân), Kahire, ts. (el-Mektebetü’l-Ezheriyye), II, 163-164; IV, 52-55; Abdülkādir el-Ayderûsî, en-Nûrü’s-sâfir, s. 111-116; İbnü’l-İmâd, Şeźerât, VIII, 134-136; Şevkânî, el-Bedrü’ŧ-ŧâliǾ, I, 252-253; Serkîs, MuǾcem, I, 483-488, 1109; II, 1322, 1512, 1881; Brockelmann, GAL, II, 122-124; Suppl., I, 263; II, 117-118; Nebhânî, Kerâmâtü’l-evliyâǿ, II, 79-82; Abdülmüteâl es-Saîdî, el-Müceddidûn fi’l-İslâm, Kahire, ts. (Mektebetü’l-âdâb), s. 341-343; Âyide İbrâhim Nusayr, el-Kütübü’l-ǾArabiyyetü’lletî nüşiret fî Mıśr beyne Ǿâmey 1926-1940, Kahire 1980, s. 12, 50, 62; a.mlf., el-Kütübü’l-ǾArabiyyetü’lletî nüşiret fî Mıśr beyne Ǿâmey 1900-1925, Kahire 1983, s. 12, 41, 58, 59, 63, 82, 96, 113, 165, 198, 281; a.mlf., el-Kütübü’l-ǾArabiyyetü’lletî nüşiret fî Mıśr fi’l-ķarni’t-tâsiǾ Ǿaşer, Kahire 1990, s. 7, 24, 25, 27, 42, 53, 56, 67, 84-85, 230; Abdülhay el-Kettânî, Fihrisü’l-fehâris, I, 457-459; Ömer Ferruh, MeǾâlimü’l-edebi’l-ǾArabî fi’l-Ǿaśri’l-ĥadîŝ, Beyrut 1406/1985, I, 182-192; Hilâl Nâcî-İsâm M. eş-Şantî, el-MuǾcemü’ş-şâmil li’t-türâŝi’l-ǾArabiyyi’l-matbûǾ: el-Müstedrek I, Kahire 1417/1996, s. 56-60; Abdullah Muhammed el-Habeşî, CâmiǾu’ş-şürûĥ ve’l-ĥavâşî, Ebûzabî 1425/2004, I, 264, 297, 494-495, 543-547, 639; II, 767, 1072; III, 1942-1947; MuǾcemü’l-maħŧûŧâti’l-mevcûde fî mektebâti İstânbûl ve Ânâŧûlî (haz. Ali Rıza Karabulut), [baskı yeri ve tarihi yok], I, 535-538; Târık Yûsuf Hasan Câbir, Şeyħu’l-İslâm Zekeriyyâ el-Enśârî ve eŝeruhû fi’l-fıķhi’l-İslâmî (yüksek lisans tezi, 2004), el-Câmiatü’l-Ürdüniyye; A. J. Arberry, “The Repertory of Ibn al-Anśārī”, IS, VII/3 (1968), s. 247-263; Abdülkādir Ahmed Abdülkādir, “Zekeriyyâ el-Enśârî: Muśannefâtühû ve emâkinü vücûdi maħŧûŧâtihâ”, Âfâķu’ŝ-ŝeķāfe ve’t-türâŝ, sy. 29-30, Dübey 1421/2000, s. 169-189; E. Geoffroy, “Zakariyyāǿ al-Anśārī”, EI² (İng.), XI, 406.

Ahmet Özel-Cengiz Kallek