VERCELÂNÎ, Ebû Ya‘kūb

(أبو يعقوب الورجلاني)

Ebû Ya‘kūb Yûsuf b. İbrâhîm es-Sedrâtî el-Vercelânî (ö. 570/1175)

İbâzî âlimi.

500 (1106) yılında Cezayir’in güneyinde İbâzıyye’nin önemli merkezlerinden Vercelân (Vârcelân/Verclân; Wargla, Ouargla) şehrinin Sedrâte köyünde doğdu. İlk eğitimini memleketinde Ebû Süleyman Eyyûb b. İsmâil ve Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ebû Zekeriyyâ gibi âlimlerden aldı. İkinci hocasıyla birlikte arkadaşlarından Ebû Ammâr et-Tenâvütî el-Vercelânî ve Ebû Amr Osman b. Halîfe es-Sevfî el-Mîrgannî o dönemde İbâzî düşüncesinin önde gelen temsilcilerindendi. Vercelânî Endülüs’e giderek uzun süre kaldığı Kurtuba’da (Cordoba) tahsilini ilerletti; Cezayir’e döndükten sonra Sudan’a ilim ve ticaret amaçlı seyahatte bulundu. Hac ibadetini yerine getirmek için gittiği Hicaz’da ulemâdan faydalandı. Hadis, tefsir, fıkıh, tarih ve siyer, kelâm, Arap dili ve edebiyatı konularında bilgisini arttırdı. İlmî kişiliği yanında düşüncelerini çekinmeden söylemesi, ahlâkı ve tevazuu ile de tanınan Vercelânî’nin öğrencileri arasında oğlu Ebû İshak İbrâhim ile Ebû Süleyman b. Eyyûb b. Nûh anılmaktadır. Vercelânî Vercelân’da vefat etti ve Sedrâte’de defnedildi.

Eserleri. 1. el-ǾAdl ve’l-inśâf fî maǾrifeti uśûli’l-fıķh ve’l-iħtilâf (I-III, Maskat 1984, 2004). İbâzî fıkıh usulünün en önemli kaynaklarındandır. Ebü’l-Abbas eş-Şemmâhî eseri önce Muħtaśarü’l-ǾAdl ve’l-inśâf adıyla özetlemiş (Maskat 1404/1984),


daha sonra Şerĥu Muħtaśari’l-ǾAdl ve’l-inśâf adıyla şerhetmiştir (her iki eser Gardâye’de el-Hâc Sâlih La‘lî Kütüphanesi’nde kayıtlıdır). el-ǾAdl ve’l-inśâf Ebü’l-Kāsım b. İbrâhim el-Berrâdî tarafından el-Baĥŝü’ś-śâdıķ ve’l-istikşâf Ǿan ĥaķāǿiķi meǾânî Kitâbi’l-ǾAdl ve’l-inśâf ismiyle tekrar şerhedilmiştir. Şemmâhî’nin muhtasarı üzerine Ömer b. Ramazan RefǾu’t-terâhî fî Muħtaśari’ş-Şemmâħî adıyla bir şerh, Yûsuf b. Muhammed el-Masîsî bir hâşiye, Şemmâhî’nin şerhi üzerine de Muhammed b. Yûsuf Ettafeyyiş bir şerh, Muhammed b. Ömer b. Ebû Sitte el-Cerbî ve Muhammed b. Yûsuf el-Mus‘abî birer hâşiye yazmıştır. Ebû Mâlik Âmir b. Hamîs el-Mâlikî el-Umânî, Şemmâhî’nin muhtasarını Mevâridü’l-elŧâf Nažmu Muħtaśari’l-ǾAdl ve’l-inśâf adıyla 1250 beyitte manzum hale getirmiştir (Maskat 1405/1985). Mühennî et-Tivâcînî, Şemmâhî’nin şerhini Tunus’ta Külliyyetü’z-Zeytûne’de doktora tezi olarak neşre hazırlamış (Cezayir, Karâre Cem‘iyyetü’t-Türâs Ktp.), Mustafa Sâlih Bâcû, Ebû YaǾķūb el-Vârcelânî ve fikrühü’l-uśûlî muķāreneten bi-Ebî Ĥâmid el-Ġazzâlî adlı yüksek lisans tezinde el-ǾAdl ve’l-inśâf ile Gazzâlî’nin el-Müsŧaśfâ’sını karşılaştırmıştır (Maskat 1995, 2006). el-ǾAdl ve’l-inśâf’ı Amr Halîfe en-Nâmî tahkik etmeye başlamışsa da tamamlayamamıştır (Cezayir, Gardâye, Cem‘iyyetü’t-Türâs Ktp.). 2. ed-Delîl ve’l-burhân li-ehli’l-Ǿuķūl. Kelâma dair bu eserde felsefe, mantık, tarih, riyâziyyât vb. ilimlerin çeşitli konularına da yer verilmiştir. Vercelânî’nin ilmî birikimini geniş biçimde yansıtan eserde ayrıca diğer İslâm kelâm akımları ve özellikle bölgede yaygın olan Eş‘arîliğe karşı İbâzî düşüncesi savunulmaktadır (I-III, Kahire 1306, 1316, taşbaskı). Eser Uman’da da birçok defa yayımlanmış (nşr. Sâlim b. Hamed el-Hârisî, I-II, Maskat 1403/1983, 1427/2006), Sâlih Bûsaîd, Tunus’ta Külliyyetü’z-Zeytûne’de eseri doktora tezi olarak neşre hazırlamıştır. 3. Tertîbu Müsnedi’r-RebîǾ b. Ĥabîb. İbâzîler’in hadis konusunda temel kaynağı sayılan Rebî‘ b. Habîb el-Ferâhîdî’nin el-Müsned’inin (el-CâmiǾu’ś-śaĥîĥ) yeniden düzenlenmiş şeklidir. Defalarca basılan eser (Kahire 1328; I-VIII, Maskat 1402/1982, Muhammed b. Ömer b. Ebû Sitte el-Cerbî’nin hâşiyesiyle) birçok araştırmaya konu teşkil etmiştir. Muhammed b. Yûsuf Ettafeyyiş eseri Tertîbü’t-Tertîb adıyla tekrar düzenlemiştir (Cezayir 1326). 4. Merecü’l-baĥreyn. Mantığa dair olup ed-Delîl ve’l-burhân adlı eserin sonunda mevcuttur. Abdülazîz es-Semînî buna TaǾâžumü’l-mevceyn Ǿalâ (fî şerĥi) Mereci’l-baĥreyn adıyla bir şerh yazmıştır (Benî Yescen/Gardâye, İstikāmet Ktp., müellif hattı). Ömer Âlü Hakîm, Cezayir Üniversitesi Külliyyetü’l-ulûmi’l-İslâmiyye’de eseri doktora tezi olarak neşre hazırlamış olup çalışma henüz savunma aşamasındadır. 5. Tefsîrü’l-Ķurǿâni’l-kerîm. Bugüne ulaşmayan eserin yetmiş cüz olduğu söylenir. Berrâdî, eserin Bakara ve Âl-i İmrân sûreleriyle ilgili 700 varaklık kısmını gördüğünü kaydeder. 6. el-Ķaśîdetü’l-Ĥicâziyye. Hicaz’a yaptığı yolculuğu anlattığı 360 beyitlik bir manzumedir (nşr. el-Hâc Muhammed Yahyâ, Gardâye 2008). 7. Dîvânü şiǾr. Eserden sadece, hocası Eyyûb b. İsmâil için yazdığı bir mersiye Dercînî’nin Ŧabaķātü’l-meşâyiħ bi’l-Maġrib’inde (II, 462-469) günümüze ulaşmıştır. 8. Risâle fî terâcimi ricâli’l-Müsned (Benî Yescen/Gardâye, Âlü Yedder Ktp.). Rebî b. Habîb’in el-Müsned’inde geçen ricâle dairdir. 9. Kitâbü’l-Esmâǿ (Benî Yescen/Gardâye, Âlü Yedder Ktp.). 10. Resâǿil mütenevviǾa. ed-Delîl ve’l-burhân adlı eserin III. cildinde mevcuttur. 11. Şerĥu Siyeri Maĥbûb b. er-Raĥîl fî târîħi’l-İbâżıyye bi’l-Meşrıķ. Müellifin çağdaşı Ebû Ammâr et-Tenâvütî, Sîretü Ebî ǾAmmâr ǾAbdilkâfî’sinde bu eseri zikreder. 12. Fütûĥu’l-Maġrib. Almanya’da bir kütüphanede yazma nüshasının bulunduğuna dair bazı kayıtlar vardır (Bâcû, Ebû YaǾķūb el-Vârcelânî, s. 124-125).

BİBLİYOGRAFYA:

Ebû Ya‘kūb el-Vercelânî, ed-Delîl ve’l-burhân (nşr. Sâlim b. Hamed el-Hârisî), Maskat 1427/2006, neşredenin girişi, I, 9-11; Dercînî, Ŧabaķātü’l-meşâǿiħ bi’l-Maġrib (nşr. İbrâhim Tallây), Kosantîne 1974, II, 460-469, 489-495; Ebü’l-Kāsım b. İbrâhim el-Berrâdî, el-Cevâhirü’l-münteķāt, [baskı yeri yok] 1306, s. 220-221; Şemmâhî, Kitâbü’s-Siyer (nşr. Ahmed b. Suûd es-Seyyâbî), Maskat 1407/1987, II, 105-106; A‘zâm Sâlih, Ġuśnü’l-bân fî târîħi Vercelân, Karâre Mektebetü cem‘iyyeti’t-türâs, vr. 185, 221-224; Serkîs, MuǾcem, II, 1916; Ali Yahyâ Muammer, el-İbâżıyye fi’l-Cezâǿir, Kahire 1399/1979, s. 237-241; Âdil Nüveyhiz, MuǾcemü aǾlâmi’l-Cezâǿir, Beyrut 1400/1980, s. 341-342; Mustafa Sâlih Bâcû, Ebû YaǾķūb el-Vârcelânî ve fikrühü’l-uśûlî muķāreneten bi-Ebî Ĥâmid el-Ġazzâlî, Maskat 1415/1995; a.mlf., Menhecü’l-ictihâd Ǿinde’l-İbâżıyye, Maskat 1426/2005, s. 54-60, 87, 109-110, ayrıca bk. İndeks; Muhammed b. Mûsâ Bâbâammî v.dğr., MuǾcemü aǾlâmi’l-İbâżıyye, Beyrut 1420/1999, II, 481-483; T. Lewicki, el-Müǿerriħûne’l-İbâżıyyûn fî târîħi İfrîķıyye’ş-şimâliyye (trc. Mâhir Cerrâr - Rîmâ Cerrâr), Beyrut 2000, s. 129-131; J. C. Wilkinson, “Ibāđi Ĥadīth: an Essay on Normalization”, Isl., LXII/2 (1985), s. 231-259.

Mustafa Sâlih Bâcû