TANTARÂNÎ

(الطنطراني)

Ebû Nasr Muînüddîn Ahmed b. Abdirrezzâk et-Tantarânî (ö. 485/1092)

eŧ-Ŧanŧarâniyye adlı kasidesiyle tanınan şair ve müderris

(bk. et-TANTARÂNİYYE).