TA‘TÎL

(التعطيل)

Allah’ın zâtını sıfatlarından tecrit etme; tabiatın onu yaratan ve yöneten yüce bir varlıktan berî olduğu düşüncesi

(bk. MUATTILA).