ŞERKĀVÎ

(الشرقاوي)

Abdullāh b. Hicâzî b. İbrâhîm el-Ezherî eş-Şerkāvî (ö. 1227/1812)

Mısırlı âlim, mutasavvıf ve Ezher şeyhi.

1150’de (1737) Şarkıye vilâyetinde Hihyâ’ya bağlı Tavîle köyünde doğdu. Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledikten sonra Medresetü’s-Sinâniyye, Medresetü’t-Taybarsiyye ve Ezher’de Muhammed el-Melevî, İbnü’l-Cevherî, Ali b. Ahmed el-Adevî, Muhammed


el-Hifnî, Ahmed ed-Demenhûrî gibi hocalardan ders aldı. Bu arada tasavvufa yöneldi ve Halvetiyye tarikatına intisap etti. Önce bu tarikatın Hifniyye kolunun kurucusu Muhammed el-Hifnî’ye, onun vefatının ardından Şeyh Mahmûd el-Kürdî’ye bağlanarak seyrü sülûkünü tamamladı ve Kürdî’nin halifesi oldu. Eğitimini bitirdikten sonra Ezher’de ders verdi ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi; bu sayede adı duyuldu. Şeyh Ahmed el-Arûsî’nin vefatı üzerine 1208’de (1793) Ezher şeyhliğine getirildi. Bu sıralarda halk Memlük zorbalarından İbrâhim ve Murad beylerin koyduğu ağır vergiler altında ezilmekteydi. Şarkıye halkından kalabalık bir grup Kahire’ye gelip bölgelerinde iltizamı bulunan Şerkāvî’den yardım istedi. Şerkāvî, diğer âlimlerin desteğini alarak 1209’da (1795) Murad Bey’i bir antlaşma imzalamaya ikna etti (Cebertî, ǾAcâǿibü’l-âŝâr, II, 166-168).

1798’de Fransızlar’ın Kahire’yi işgal edeceği anlaşılınca diğer önde gelen âlimlerle birlikte Şerkāvî de Kahire’den ayrıldı; Napolyon’un ulemâya can güvenliği sağlanacağını bildirmesi üzerine diğerleriyle birlikte geri döndü. Fransızlar, Mısır’ın yönetimi için divanlar oluşturunca Şerkāvî bu divanların başkanlığına getirildiyse de pek çok konuda Napolyon’la anlaşmazlığa düştü ve ona karşı açıkça tavır koymaktan çekinmedi. Gerek isyanların önlenmesi gerekse çıkan isyanların yatıştırılması konusunda işgal güçleriyle birlikte çalışması halk arasında olumsuz etki bırakmakla birlikte onun Padişah III. Selim’le gizlice mektuplaştığı rivayet edilir.

1801 yılı baharında Osmanlı ordusunun Mısır’a doğru hareket ettiğini öğrenen Fransız kumandanları başta Şerkāvî olmak üzere bazı âlimleri kaleye hapsettiler. Yaklaşık 100 gün sonra, Haziran 1801’de Sadrazam Yûsuf Paşa ve İngiliz generali Hutchinson ile Fransız kumandanı Abdullah Jacques Menou arasında Fransızlar’ın Mısır’ı terketmesini düzenleyen antlaşmanın imzalanmasının ardından Şerkāvî ve diğer âlimler serbest bırakıldı. Fransızlar’ın çekilmesinden sonra ortaya çıkan iktidar kavgasında Mehmed Ali Paşa’dan yana olan Şerkāvî’nin başını çektiği ulemâ, padişahın Hurşid Paşa’yı azlederek Mehmed Ali Paşa’yı vali tayin etmesinde etkili oldu. 1807’de İngilizler, İskenderiye’yi işgal edip Reşîd şehrine saldırdıkları zaman Şerkāvî ve Ömer Mekrem önderliğindeki ulemâ, halka gerek organizasyon gerekse mühimmat konusunda destek sağlayıp İngilizler’in Mısır’ı terketmesinde önemli rol oynadı.

Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın dinî konularda görüşlerine başvurduğu Şerkāvî 2 Şevval 1227’de (9 Ekim 1812) vefatına kadar Ezher şeyhliği yaptı. Mısır’da çok önemli gelişmelerin meydana geldiği bir dönemde yaşayan Şerkāvî geniş iltizam arazilerine sahip olduğu memleketi Şarkıye ile ilişkisini sürdürmüş, Ezher’de Şarkıyeliler Revakı’nı (Revâku’ş-Şerâkive) yaptırmıştır. Cebertî’nin belirttiğine göre Fransız işgali sırasında mal varlığını arttıran Şerkāvî çoğu arazi olmak üzere bir hamam, dükkânlar ve meskenden oluşan mallarıyla bir vakıf kurmuştur. Fakat bu vakfın malları XIX. yüzyılın sonunda İngiliz işgali döneminde Hidiv II. Abbas Hilmi tarafından devletleştirilmiştir.

Eserleri. 1. Fetĥu’l-mübdî bi-şerĥi Muħtaśari’z-Zebîdî. et-Tecrîdü’ś-śarîĥ li-eĥâdîŝi’l-CâmiǾi’ś-śaĥîĥ’e yazılan bir şerhtir (I-III, Kahire 1307, 1320, 1330, 1338, 1345, 1367-1368, 1374; nşr. M. Selîm Zeydân, Kahire 1396/1976; nşr. Ahmed Ömer Hâşim, I-VII, Kahire 1410-1416/1990-1995). 2. Ĥâşiyetü’ş-Şerķāvî Ǿalâ Şerĥi’t-Taĥrîr. Zekeriyyâ el-Ensârî’nin Şâfiî fıkhına dair Tuĥfetü’ŧ-ŧullâb bi-Şerĥi Taĥrîri Tenķīĥi’l-Lübâb’ı için kaleme alınan bir hâşiyedir (I-II, Bulak 1274, 1286, 1298; Kahire 1305, 1319, 1323, 1325, 1332, 1360; I-IV, Beyrut 1418/1997). 3. Fetĥu’l-ķadîri’l-ĥabîr bi-şerĥi Teysîri’t-Taĥrîr. Şerefeddin Yahyâ b. Mûsâ el-Amrîtî’nin Zekeriyyâ el-Ensârî’ye ait Taĥrîru Tenķīĥi’l-Lübâb’ı nazma çevirdiği et-Teysîr (Nažmü’t-Taĥrîr, Manzûmetü’t-Taĥrîr) adlı eserinin şerhi olup ikisi birlikte neşredilmiştir (Kahire 1311, 1314, 1351). 4. Şerĥu’l-Ĥikemi’l-ǾAŧâǿiyye (el-Mineĥu’l-ķudsiyye Ǿale’l-ĥikemi’l-ǾAŧâǿiyye) (Kahire 1277, 1283; İbn Abbâd er-Rundî’nin Ġayŝü’l-mevâhibi’l-Ǿaliyye isimli eseriyle birlikte, I-II, Bulak 1285; Kahire 1320, 1357, 1358). 5. Şerĥu’l-Ĥikemi’ś-śûfiyye (Şerĥu’l-Ĥikemi’l-Kürdiyye, el-Fütûĥâtü’s-seniyye ve’l-füyûżâtü’l-ilâhiyye Ǿale’l-Ĥikemi ve’l-veśâye’l-Kürdiyye) (nşr. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Kahire 2005). 6. Şerĥu Esmâǿillahi’l-ĥüsnâ. Yahyâ b. Bahâeddin el-Bâkûbî el-Halvetî’nin Şerĥu Virdi’s-settâr adlı eseriyle birlikte neşredilmiştir (nşr. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut 2008). 7. el-CamiǾu’l-ĥâvî fî merviyyâti’ş-Şerķāvî (nşr. Ebü’l-Feyz Muhammed Yâsîn b. Muhammed Îsâ el-Fâdânî el-Mekkî, Dımaşk 1405/1985). 8. Ĥâşiye Ǿalâ Şerĥi’l-Hüdhüdî Ǿalâ Ümmi’l-berâhîn. Muhammed b. Mansûr el-Hüdhüdî el-Mısrî’nin Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’ye ait Ümmü’l-berâhîn (el-ǾAķīdetü’ś-śuġrâ) adlı eserine yazdığı şerhin hâşiyesidir (Kahire 1281, 1302, 1310, 1321, 1344). 9. Tuĥfetü’n-nâžırîn fî men veliye Mıśr min mülûk ve selâŧîn (Kahire 1281, 1300, 1304, 1348, 1354; Bulak 1296; nşr. Abdülhamîd el-Kārî, Kahire 1996). 10. et-Tuĥfetü’l-behiyye fî ŧabaķāti’ş-ŞâfiǾiyye. 900-1121 (1495-1709) yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır (Brockelmann, GAL, II, 480). Cebertî, Şerkāvî’nin mütekaddimîn ulemâsının hayatını Sübkî ve İsnevî’nin Ŧabaķāt’larından, müteahhirîn hakkındaki bilgileri ise kendi tarihinden olduğu gibi aktardığını ileri sürer (ǾAcâǿibü’l-âŝâr, III, 381). 11. Muħtaśaru Şemâǿili’n-nebî. Tirmizî’nin eserinin şerhidir (yazma nüshası için bk. Abdullah M. el-Habeşî, II, 1114). 12. Şerĥu Virdi’s-seĥer (el-Feyżü’l-Ǿarşî Ǿale’l-Fetĥi’l-ķudsî). Halvetiyye tarikatının Bekriyye kolunun kurucusu Kutbüddin el-Bekrî’ye ait eserin şerhidir (nüshaları için bk. a.g.e., III, 2126). 13. Şerĥu Virdi’s-settâr. Yine Bekrî’ye ait eserin şerhidir (nüshaları için bk. a.g.e., III, 2124). 14. RebîǾu’l-fevâǿid fî âdâbi’ŧ-ŧarîķ ve tertîbi’l-evrâd (Kahire 1286). Şerkāvî’nin bunların dışında el-Cevâhirü’s-seniyye fî şerĥi’l-ǾAķāǿidi’l-meşriķıyye, el-ǾAķāǿidü’l-meşriķıyye, Şerĥu risâleti ǾAbdilfettâĥ el-ǾÂdilî, Risâle fî lâ ilâhe illallāh, Risâle fî mesǿele uśûliyye fî CemǾi’l-cevâmiǾ, Ŝebtü’ş-Şerķāvî ve Muħtaśaru Muġni’l-lebîb adlı eserleri bulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:

Cebertî, ǾAcâǿibü’l-âŝâr, II, 166-168; III, 375-384; a.mlf., Mažharü’t-taķdîs (nşr. Abdürrâzık Îsâ - İmâd Ahmed Hilâl), Kahire 1998, I-II, tür.yer.; Serkîs, MuǾcem, I, 284, 1115-1117; II, 1385; Brockelmann, GAL, II, 480; Suppl., II, 729; Mahmûd eş-Şerkāvî, Mıśr fi’l-ķarni’ŝ-ŝâmin Ǿaşer, Kahire 1955-56, I, 54-57; II, 143-145, 164; Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, “The Role of the ‘Ulamâ’ in Egypt during the Early Nineteenth Century”, Political and Social Change in Modern Egypt (ed. P. M. Holt), London 1968, s. 264-280; a.mlf., “The Ulama of Cairo in the Eighteenth and Nineteenth Centuries”, Scholars, Saints and Sufis (ed. N. R. Keddie), Berkeley 1972, s. 149-166; Abdülazîz M.


eş-Şinnâvî, Śuver min devri’l-Ezher fî muķāvemeti’l-iĥtilâli’l-Fransî li-Mıśr fî evâħiri’l-ķarni’ŝ-ŝâmin Ǿaşer, Kahire 1971, tür.yer.; Şüyûħu’l-Ezher, Kahire, ts. (Vizâretü’l-i‘lâm), s. 20-22; Abdurrahman er-Râfiî, Târîħu’l-ĥareketi’l-ķavmiyye, Kahire 1401/1981, II, 269-273; Mustafa M. Ramazan, Devrü’l-Ezher fi’l-ĥayâti’l-Mıśriyye, Kahire 1406/1986, tür.yer.; Abdullah M. el-Habeşî, CâmiǾu’ş-şürûĥ ve’l-ĥavâşî, Ebûzabî 1425/2004, I, 274; II, 840, 843, 1114; III, 2124, 2126; D. Ayalon, “The Historian al-Jabartî and His Background”, BSOAS, XXIII (1960), s. 217-249; J. W. Livingston, “Shaykh Bakrî and Bonaparte”, St.I, LXXX (1994), s. 125-143; Muhammed el-Cevvâdî, “ǾAbdullāh eş-Şerķāvî”, MevsûǾatü aǾlâmi’l-fikri’l-İslâmî, Kahire 1425/2004, s. 615-618; a.mlf., “eş-Şerķāvî, ǾAbdullāh b. Hicâzî”, Mv.AU, XIV, 360-362.

Hilal Görgün