ŞEMMÂHÎ

(الشمّاخي)

Ebü’l-Abbâs Bedrüddîn Ahmed b. Saîd b. Abdilvâhid eş-Şemmâhî (ö. 928/1522)

İbâzıyye fırkasının önemli şahsiyetlerine dair Kitâbü’s-Siyer adlı eseriyle tanınan âlim

(bk. KİTÂBÜ’s-SİYER).