SEMERKANDİYYE

(السمرقنديّة)

Baĥrü’l-Ǿulûm adlı tefsiriyle tanınan Alâeddin es-Semerkandî’ye (ö. 860/1456) nisbet edilen ve silsilesi Hüsâmeddin Bursevî’ye ulaşan bir tarikat

(bk. BAHRÜ’l-ULÛM; HÜSÂMEDDİN BURSEVÎ).