NUHBETÜ’l-FİKER

(نخبة الفكر)

İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin hadis usulüne dair Muķaddime adlı kitabına İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) yazdığı muhtasar

(bk. MUKADDİMETÜ İBNİ’s-SALÂH).