MUSTAFA EFENDİ, Karaoğlan

(ö. 1129/1717)

Halvetî-Mısrî zâkirbaşısı ve dinî eserler bestekârı.

Bursa’da Eski adlı bir kasabanın Kamça köyünde doğdu. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Bursa’ya giderek öğrenimini tamamladı. Bursa Ulucamii’nde Karakız lakaplı muvakkit ve müezzinden mûsiki dersleri aldı. 1080 (1669) yılında onun yerine geçti. 1098’de (1687) aynı camide müezzinbaşı oldu. Zamanının meşhur mevlidhanlarından olan Osman Efendi’den besteli mevlidi meşketti. Bir süre Niyâzî-i Mısrî’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra gördüğü bir rüya üzerine ona intisap ederek kısa sürede sülûkünü tamamladı. Niyâzî-i Mısrî’nin yirmi üçüncü halifesidir (Mustafa Lutfi, s. 122-124). Şeyhinin tekkesinde zâkirbaşılık yaptı. Niyâzî-i Mısrî Limni’ye sürgüne gönderilince uzun müddet ona vekâlet etti. Vefatında vasiyeti üzerine Pınarbaşı’nda Mevlidci Osman Efendi’nin yakınına defnedildi. Bursalı Bâkî, “Eylesün rûhuna dâim rahmet” mısraını ölümü için tarih düşürmüştür. Sadettin Nüzhet Ergun, çok sayıdaki bestelerinden bugüne ulaşan bayatî ve uşşak makamlarındaki iki ilâhisinin güftesini vermektedir (Türk Musikisi Antolojisi, I, 300-301).

BİBLİYOGRAFYA:

Mustafa Lutfi, Tuhfetü’l-asrî fî menâkıbi’l-Mısrî, Bursa 1309, s. 122-124; Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, İstanbul 1942, I, 146, 300-301; Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler, Bursa 1993, II, 202; Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl), İstanbul 2003, s. 143, 709; Öztuna, BTMA, II, 78.

Hasan Aksoy