MUÂZ b. AMR

(معاذ بن عمرو)

Muâz b. Amr b. el-Cemûh el-Hazrecî el-Ensârî (ö. 25/645 [?])

Sahâbî.

Medine’de doğdu. Hazrec kabilesinin Seleme (Selime) kolundandır. Annesi Hind bint Amr b. Harâm da sahâbî olup Abdullah b. Amr b. Harâm’ın kız kardeşidir. Muâz genç yaşta müslüman oldu ve kabile reisi olan babasını İslâmiyet’i kabul etmesi hususunda ikna etti. İkinci Akabe Biatı’nda bulundu ve Bedir Gazvesi’ne katıldı. Kendisi gibi genç bir sahâbî olan Muâz b. Hâris ile (Muâz b. Afrâ) birlikte Ebû Cehil’in peşine düşerek onu ağır şekilde yaralayıp öldürmüşlerdi. Ebû Cehil’in üzerinden çıkan şeyleri Muâz b. Amr’a veren Hz. Peygamber onu bu hizmetinden dolayı övdü (Müsned, I, 193; Buhârî, “Farżü’l-ħumus”, 17; Müslim, “Cihâd”, 42). Ancak durumu öğrenen Ebû Cehil’in oğlu İkrime Muâz’ı takip ederek sıkıştırdı ve kılıcıyla kolunu kopardı. Bu yüzden Muâz daha sonraki savaşlara katılamamıştır. Resûlullah, “Ne güzel adam!” dediği (Müsned, II, 419; Tirmizî, “Menâķıb”, 32) birkaç kişi arasında Muâz’ın da adını saymıştır. Abdullah b. Abbas’ın kendisinden rivayette bulunduğu Muâz b. Amr’ın Hz. Ömer’in hilâfetinin sonlarına doğru 23’te (643), bir başka rivayete göre ise Hz. Osman’ın hilâfetinin ilk yıllarında 24 (644) veya 25 (645) yılında Medine’de vefat ettiği belirtilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA:

Müsned, I, 193; II, 419; Buhârî, “Meġāzî”, 13, “Farżü’l-ħumus”, 17; a.mlf., et-Târîħu’l-kebîr, VII, 360; Müslim, “Cihâd”, 42; Tirmizî, “Menâķıb”, 32; Vâkıdî, el-Meġāzî, I, 87-88, 91, 149; İbn Hişâm, es-Sîre2, II, 452, 463, 634-635, 710; Taberî, Târîħ (Ebü’l-Fazl), II, 368, 454; İbn Abdülber, el-İstîǾâb (Bicâvî), III, 1410; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe (nşr. Halîl Me’mûn Şîhâ), Beyrut 1418/1997, IV, 149-150; Zehebî, AǾlâmü’n-nübelâǿ, I, 249-252; İbn Hacer, el-İśâbe (Bicâvî), VI, 142-143.

Mehmet Efendioğlu