MEVZÛÂTÜ’l-ULÛM

(موضوعات العلوم)

Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi’nin (ö. 1030/1621), babasının yazdığı Miftâĥu’s-saǾâde adlı eserin ilâvelerle Türkçe’ye tercümesi

(bk. MİFTÂHU’s-SAÂDE).