KUŞEYRİYYE

(القشيريّة)

Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî’ye (ö. 465/1072) nisbet edilen bir tarikat

(bk. KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin).