KELÂBÂZÎ, Ahmed b. Muhammed

(أحمد بن محمد الكلاباذي)

Ebû Nasr Ahmed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Buhârî el-Kelâbâzî (ö. 398/1008)

Buhârî’nin râvilerine dair eseriyle tanınan hadis âlimi.

323’te (935) Buhâra’nın bir semti olan Kelâbâz’da doğdu. Mâverâünnehir, Horasan ve Bağdat gibi ilim merkezlerini dolaşarak âlimlerden ders aldı. Hocaları arasında Heysem b. Küleyb eş-Şâşî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Muhammed el-Cemmâl, Ebû Ya‘lâ Abdülmü’min b. Halef gibi muhaddisler bulunmaktadır. Dârekutnî, Hâkim en-Nîsâbûrî ve Ca‘fer b. Muhammed el-Müstağfirî gibi âlimler de onun talebeleri arasında yer almıştır. Kelâbâzî Cemâziyelâhir 398’de (Şubat 1008) vefat etti. Bu tarih 378 (988) olarak da zikredilmiştir.

Buhârî rivayetleri hakkındaki geniş bilgisiyle tanınan ve güvenilir bir muhaddis olduğunda ihtilâf bulunmayan Kelâbâzî için Hatîb el-Bağdâdî sika ve hâfız, Hâkim en-Nîsâbûrî sebt ve mütkın terimlerini kullanmışlardır. Ayrıca öğrencisi Ca‘fer b. Muhammed el-Müstağfirî onun devrinde Mâverâünnehir’de en çok hadis bilen kimse olduğunu, Hâkim en-Nîsâbûrî de Mâverâünnehir’de benzeri bulunmadığını söylemiştir.

Kelâbâzî’nin el-Hidâye ve’l-irşâd fî maǾrifeti ehli’ŝ-ŝiķa ve’s-sedâd elleźîne aħrece lehüm el-Buħârî fî CâmiǾih adlı eseri, Buhârî’nin 1525 râvisini alfabetik olarak ve kısa notlarla tanıtmakta olup Abdullah el-Leysî tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1407/1987). Kitabı Abdullah b. Abdurrahman el-Cüzey 562’de (1167) tehzip etmiştir. İbnü’l-Kayserânî, Śaĥîĥayn râvileri hakkında telif ettiği çalışmasında Buhârî’nin râvileriyle ilgili olarak Kelâbâzî’nin eserini esas almıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

Kelâbâzî, Ricâlü Śaĥîĥi’l-Buħârî, I, 15-24; Hatîb, Târîħu Baġdâd, IV, 434-435; Zehebî, Teźkiretü’l-ĥuffâž, III, 1027-1028; a.mlf., AǾlâmü’n-nübelâǿ, XVII, 94-96; Keşfü’ž-žunûn, I, 88, 555; Brockelmann, GAL Suppl., I, 280; Hediyyetü’l-Ǿârifîn, I, 69; Sezgin, GAS, I, 216-217; a.mlf., GAS (Ar.), I, 443.

Salahattin Polat