KAŞKAY

İran’ın Fars eyaletinde yaşayan bir Türk topluluğu.

İran kaynaklarında Kaşkāî şeklinde geçen bu adın nereden geldiği ve anlamı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kelimenin Doğu Türkçesi’nde at, sığır ve koyun gibi hayvanların alınlarındaki akıtmaya karşılık kullanılan kaşka ile (Batı Türkçesi’nde sakat) alâkası olduğu düşünülebilir. Bu ad ayrıca Çağatay Türkçesi’nde “parlak” ve “yiğil” gibi mecazi mânalar da taşımaktadır. Bazı Kaçar devri müelliflerinin Kaşkay’ın kaçmak fiilinden geldiği yolundaki kayıtları ise ilmî dayanaktan


yoksundur. Nitekim son yüzyıllarda ortaya çıkmış bir topluluk olan Kaşkaylar’ın XVIII. asırdan önceki kaynaklarda adına rastlanılmadığı gibi çağdaş eserlerde de nasıl teşekkül ettiklerine dair bilgi yoktur. Bununla beraber birçok tanınmış Türkmen oymağının Afgan hâkimiyeti esnasında, kendilerini onlara karşı korumak için kuvvetli Şahilu oymağının etrafında birleştikleri ve bu ili meydana getirmiş oldukları tahmin edilmektedir. Şahilu oymağı ise Sâve yöresindeki Halaçlar’ın Fars eyaletine göç etmiş bir kolu olup daha sonra Lur, Kürd ve Şullar’a mensup bazı küçük oymaklar da bu topluluğa katılmıştır.

Kaşkaylar’ın yurtları Fars eyaletinin kuzeybatısından başlayıp güneydoğuya doğru uzanmakta ve Şeş nahiye, Çehârdanke, Kâmfirûz, Ardahan, Kâzerûn, Ferrâşbend, Mahalerbaa, Fîrûzâbâd, Meymend, Efraz, Hunc ve Mahûr Milânî yörelerini içine almaktaydı. Bunlardan ilk beşi yaylakları, diğerleri de kışlakları idi. İlin başında bulunan hanlar, çok defa Fîrûzâbâd’da kışlarlardı. Kaşkaylar’ın bu yurtları “vilâyet-i Kaşkāî” adıyla ayrı bir idarî bölge halinde teşkilâtlandırılmıştır. Oymak teşkilâtları diğer Türk illerinde olduğu gibi boylara (tâife), boylar obalara (tire) ve obalar da ocaklara ayrılmıştı. Topluluğun başında “ilhan” unvanını taşıyan bir kimse bulunmakta ve vekiline de “ilbeyi” denilmekteydi. Yönetimde en etkin kişi ilbeyi olup ilhanın oğlu veya kardeşi gibi en yakın akrabasından; ilhan ise Kaşkay ilini idare eden ailenin fertlerinden biri olmak üzere şah tarafından seçilirdi.

Kaşkay ilinin tarihî bakımdan en önemli boyları ve obaları şunlardı: Bayat, İgdir (Oğuz boyu), Beydili, Çarıhlı (Oğuz boyu ?), Şamlı (Safevî kızılbaş Türkü oymağı), Ağaçeriler, Halaç (adı IX. yüzyıldan beri kaynaklarda geçen Türk kavmi), Musullu (Akkoyunlu oymağı) ve Oryad (Oyrad Moğol kalıntısı). Bunlardan Halaçlar dışında kalanlar Anadolu asıllıydılar. Bugün ise İran’da Derreşûrî, Şeşbölûkî, Keşkūlî Büzürg, Ameleh ve Fâris-i Meydân olmak üzere beş ana gruba ve bunların alt kollarına ayrılmışlardır.

Töreye sıkı bir şekilde bağlı olan Kaşkaylar’ın hiç biri seyyahların verdikleri bilgilere göre törenin en önemsiz sayılan maddesine bile aykırı davranmazdı. Bu durum, günümüzde onların İran’ın en güçlü topluluğu sayılmasında birinci derecede etkili olmuştur. Kaşkaylar’ın elli yıl öncesine kadar büyük çokluğu göçebe hayatı yaşamakta ve bunun bir gereği olarak da koyun, at, deve ve sığır beslemekteydi. Ayrıca önemli bir kısmının yaylalarda tarlaları vardı ve civardaki köylüler bu tarlalarda ziraat yapmaktaydılar. “Raiyyet-i Kaşkāî” denilen ve hizmetleri karşılığında her yıl iki koyunla mahsulden pay alan bu köylüler Kaşkaylar’ın yardım ve himayesinde hükümet memurlarının kötü muamelelerinden kurtulmuşlardı. Bundan dolayı Kaşkay raiyyetine diğer köylüler tarafından mutlu insanlar gözüyle bakılmıştır. Kaşkaylar’ın halis yünden imal edilmiş, geleneksel motiflerle süslenmiş ve tabii boya ile boyanmış ve sanat değeri yüksek halı, kilim ve seccadeleri iç ve dış piyasada her zaman revaçta olmuştur. Kaşkaylar arasında diğer Türk topluluklarında olduğu gibi kadın sosyal hayatta önemli bir yer kazanmıştır. Evlilikte ise bütün Türk boylarında mevcut başlık geleneği vardı.

Kaşkay Türkçesi Oğuz Türkçesi’nin bir şivesi olup Türkiye Türkçesi’ne çok yakındır; gelenekleri de Türkiye Türkleri’ninkinin hemen aynıdır. Âşık denilen saz şairleri aşk ve kahramanlık türküleri söyler, Köroğlu destanı herkes tarafından bilinir ve sevilir. Hatta Kaşkay halkının derin sevgisi dolayısıyla Köroğlu destanı Fars eyaletindeki Türk asıllı olmayan oymaklar ve köylüler arasında da yayılmıştır.

Avrupalı seyyahlardan Dupré (1807-1809) Kaşkaylar’ın nüfuslarını 12-15.000 arasında gösterir. Lady Shell (XIX. yüzyılın ortaları) onların 30-40.000 çadıra sahip olduklarını bildirir. Curzon ise (1889) Kaşkaylar’ın sayılarını 25.000 olarak verirken mübalağalı bir şekilde onların evvelce 60.000 çadır olup 120.000 atlı çıkardıklarını da yazar. Bununla beraber Kaşkaylar’ın hiçbir zaman 15.000 atlıdan fazla bir kuvvet çıkaramadıkları ve hatta I. Dünya Savaşı’nda İngilizler’e karşı bile ancak 5000 atlı ile mücadele ettikleri bilinmektedir. 2000 yılında İran’da 1 milyon Kaşkay yaşamaktaydı.

Kaşkaylar’ın ilk büyük ilhanları Hasan Han ile kardeşi İsmâil Han’dır. Bu ilhanlar Kerim Han Zend (ö. 1779) ve halefleri zamanında yaşadılar. Fakat Zend devrinin sonlarına doğru bilinmeyen sebepler yüzünden Hasan Han’ın eli kesilmiş ve kardeşi İsmâil Han’ın da gözleri çıkarılmıştır. İsmâil Han’ın oğlu Canı Han (ö. 1824), onun oğlu Muhammed Ali Han (ö. 1852), kardeşi Muhammed Kulı Han (ö. 1866) ve bunun oğlu Sultan Muhammed Han XIX. yüzyılın en ünlü Kaşkay ilhanları idi. Bunlardan Muhammed Ali Han ile oğlu Cihangir Han’ın Kaçar hânedanının güveyileri arasında yer almış oldukları bilinmektedir.

Kaçar hânedanının hâkimiyetine son verilmesinden sonra Rızâ Şah’ın kurduğu yeni rejimde Kaşkaylar da diğer oymaklar gibi silâhtan tecrit edilip hükümetin kontrolü altına alındılar (1930). Bütün yayla göçmenleri yerleşik hale gelmeye zorlandı. Bu sırada İlhan Savletüddevle Tahran’a getirildi ve hapsedildi; oğulları ise ülkeyi terketmeye mecbur bırakıldı. Ancak II. Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından Rızâ Şah’ın tahttan uzaklaştırılması üzerine İlhan Savletüddevle’nin oğulları İran’a geri döndüler. Bunlardan Nâsır Han, bu sırada hapishanede ölen (Kaşkaylar’dan çoğu öldürüldüğüne inanıyor) babası Savletüddevle’nin yerine ilhan seçildi ve Kaşkaylar’ın yönetimini ele geçirdi. Onun zamanında Kaşkay ili, kendilerine sığınan Alman ajanların çok köklü geleneklerden dolayı İngilizler’e teslim edilmemesi üzerine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Fakat bu durum Türk elçisinin aracılığıyla atlatıldı (1943).

1963 yılında İran hükümetinin merkezî idareyi güçlendirme çalışmaları sırasında Kaşkaylar üzerine karadan ve havadan girişilen geniş bir harekât sonucu bütün silâhlar toplandığı gibi başta İlhan Nâsır Han olmak üzere aile mensupları ikinci defa İran’ı terketmeye mecbur bırakıldı. Bu dönemde büyük bölümü yerleşik çiftçi veya şehirde işçi olarak yaşamaya mecbur kaldı. 1979’da İran İslâm Cumhuriyeti kurulunca ilhan ailesi tekrar yurduna döndü. Yeni rejim, han ailesinin evvelce sahip olduğu başlıca hakları geri verdi. Bugün Kaşkaylar parlamentoda kendi milletvekilleriyle temsil edilmektedir. Bu dönemde Kaşkaylar’ın çoğu göçebe yaylacılığına geri döndü.

BİBLİYOGRAFYA:

Mirzâ Muhammed Sâdık, Târîħ-i Gîtîgüşâ (nşr. Saîd-i Nefîsî), Tahran 1317 hş., tür.yer.; Muhammed Takī, Nâsiħu’t-tevârîħ (nşr. Cihangir Kāimmakāmî), Tahran 1337 hş., II-III, tür.yer.; Hidâyet, Ravżatü’ś-śafâ, IX-X, tür.yer.; A. Dupré, Voyage en Perse, Paris 1819, II, 463-464; L. Sheil, Glimpses of Life and Manners in Persia, London 1856, s. 398-399; G. N. Curzon, Persia and the Persian Question, London 1892, II, 112-113; Mes‘ûd Keyhân, Coġrâfyâ-yi Mufaśśal-i Îrân, Tahran 1311 hş., II, 78-86; Muhammed Behmen Begi, ǾÖrf ve ǾÂdet-i ǾAşâyir-i Fars, Tahran 1324 hş., tür.yer.; M. T. Ullens de Schooten, Lords of the Mountains, London 1956, s. 52, 88, 115, 116, 118; F. Barth, Nomads of South Persia, Boston 1961, s. 126-129;


Hasane Fasā’i’s, History of Persia under Qājār Rule (trc. H. Busse), London-New York 1972, tür.yer.; L. Beck, “Qashqa’i”, Muslim Peoples, II, 631-637; a.mlf., “Economic Transformations Among Qashqa’i Nomads, 1962-1978”, Modern Iran (ed. M. E. Bonine - N. R. Keddie), Albany 1981, s. 99-122; a.mlf., Nomad, A Year in the Life A Qashqa’i Tribesman in Iran, Berkeley 1991; Sikender Emânullâhî Bahârvend, Kûçneşînî der Îrân, Tahran 1374 hş./1995, tür.yer.; G. Carrod, “The Qashqai Tribe of Fars”, JRCAS, XXX/3-4 (1946), s. 294, 295, 296-297; F. Shor, “We Dwelt in Kashkai Tents”, National Geographic Magazin, CI/6, Washington 1952, s. 803-832; Mirza Bala, “Kaşkay”, İA, VI, 414-417; W. Barthold, “Ķaѕћķāǿī”, EI, II, 837-838; F. Sümer, “Ķāѕћķāy”, EI² (İng.), IV, 705-706.

Faruk Sümer