İBN SÂLİM

(ابن سالم)

(ö. 297/909)

Basra’da Mâlikîler arasında yayılmış bir tasavvufî kelâm ekolü olan Sâlimiyye’nin kurucusu

(bk. SÂLİMİYYE).