İBN MENDE, Ebü’l-Kāsım

(أبو القاسم ابن مندة)

Ebü’l-Kāsım Abdurrahmân b. Muhammed b. İshâk el-Abdî el-İsfahânî (ö. 470/1078)

Hadis hâfızı ve biyografi âlimi.

383’te (993) İsfahan’da dünyaya geldi. 381 (991) veya 388’de (998) doğduğu da söylenmiştir. Aynı aileden yetişen diğer âlimler gibi Ebü’l-Kāsım da büyük dedesi İbrâhim’in lakabıyla tanındı. Tahsiline İsfahan’da başladı. Babası Ebû Abdullah b. Mende en çok faydalandığı hocası olup Ebû Ca‘fer İbnü’l-Merzübân el-Ebherî, İbn Merdûye, İbn Mencûye, Ebü’l-Feth Hilâl b. Muhammed el-Haffâr, Muhammed b. İbrâhim el-Cürcânî, Ebû Zer İbnü’t-Taberânî diğer hocalarından bazılarıdır. İbn Mende 406 (1015) yılında hadis tahsili için Bağdat’a gitti. Burada bazı hocaları henüz hayatta iken 407’de (1016) hadis rivayet etmeye başladı (Zehebî, AǾlâmü’n-nübelâǿ, XVIII, 354). Vâsıt, Mekke, Nîşâbur, Hemedan, Şîraz ve Dînever’de tahsilini devam ettirdi. Zâhir b. Ahmed es-Serahsî, Abdurrahman b. Ebû Şüreyh, Hâkim en-Nîsâbûrî ve daha birçok muhaddisten icâzet aldı. Kendisi de hadisleri bu metotla rivayet ettiğini söyler (Zehebî, Teźkiretü’l-ĥuffâž, III, 1165). Ebû Nasr Ahmed b. Ömer el-Gāzî, Ebû Sa‘d el-Bağdâdî, Ebû Abdullah Hüseyin b. Abdülmelik el-Hallâl, Ebû Bekir el-Bâğbân, İbnü’l-Hâdıbe gibi muhaddisler onun talebeleri arasında yer alır. İbn Mende 6 (veya 16) Şevval 470’te (22 Nisan veya 2 Mayıs 1078) İsfahan’da vefat etti. Ölüm tarihi 469 ve 487 (1094) olarak da zikredilmiştir.

Zehebî, İbn Mende’nin hadisleri titizlikle seçmediğini, bazı değersiz rivayetleri derlemekten çekinmediğini söylemektedir (AǾlâmü’n-nübelâǿ, XVIII, 354). Hadis öğrenmeye ve öğretmeye önem veren İbn Mende’ye Şu‘be b. Haccâc’ın, “Kimden bir hadis yazdımsa onun kölesi olurum” dediği nakledilince, kendisi, “Kim benden bir hadis yazarsa ben onun kölesi olurum” demiş, Eş‘arîler’e muhalif olduğu için onlardan dinlediği hadisleri rivayet etmemiştir.

Yeğeni Ebû Amr İbn Mende’nin belirttiğine göre Ebü’l-Kāsım İbn Mende bid‘atçılara karşı acımasız davranan, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışan sabırlı ve ağır başlı bir âlimdi. Bulunduğu yerlerde pervasız tavrıyla sünneti savunduğu için onu Mücessime veya Müşebbihe’den, hatta Hâricîler’den olduğu iddiasıyla suçlayanlar olmuşsa da İbn Mende Ehl-i sünnet dışı cereyanlardan uzak durmuştur. İbnü’l-Esîr, İsfahan’da İbn Mende’nin itikadî ve amelî görüşlerini benimseyen ve kendilerine Abdurrahmaniyye denen bir grubun mevcut olduğunu belirtmiştir. İbn Mende’ye su bulunduğu halde teyemmümü câiz gördüğü, teravih namazını bid‘at kabul ettiği gibi bazı görüşler isnat edilmişse de bunların doğru olmadığı belirtilmiştir (İbn Receb, I, 30).

Eserleri. 1. (et-Târîħu’l-)Müstaħrec min kütübi’n-nâs li’t-teźkire ve’l-müsteŧraf min aĥvâli’n-nâs li’l-maǾrife. Eserin günümüze gelip gelmediği bilinmeyen I. cildinde Hz. Peygamber’in hayatı ile aşere-i mübeşşerenin biyografilerinin yer aldığı tahmin edilmektedir (Hamed el-Câsir, VIII/1-3 [1974], s. 56). Kronolojik bir tarih mahiyetindeki II. ciltte 198 (813-14) yılına kadar meydana gelen olaylarla birlikte tanınmış şahsiyetlerin biyografileri bulunmaktadır. Eserin bu cildinin bir nüshası Köprülü Kütüphanesi’nde kayıtlıdır (Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 242). 2. er-Red Ǿalâ men yeķūl “elif lâm mîm” ĥarfün li-yenfiye’l-elif ve’l-lâm ve’l-mîm Ǿan Kelâmillâh Ǿazze ve celle (nşr. Abdullah b. Yûsuf el-Cüdey‘, Riyad 1409/1989). 3. Taĥrîmü ekli’ŧ-ŧîn ve ĥâlü âkilih fi’d-dünyâ ve’l-âħire (Cüzǿ fî ekli’ŧ-ŧîn). Kitapta çamur yemenin haram olduğuna dair rivayetler bir araya getirilmiş olup Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī eserdeki hadislerin hiçbirinin sahih olmadığını söylemiştir (Sehâvî, s. 146). Yazma nüshası Kudüs’teki Jewish National and University Library’de (Yahuda Ar. 409) bulunan eser üzerinde Georges Vajda tarafından bir çalışma yapılmıştır (bk. bibl.). 4. Kitâbü’l-Kifâye. Son tarafından önemli bir kısmı eksik nüshası Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’dedir (Mecmua, nr. 42, vr. 33-35).

İbn Mende’nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: Ĥurmetü’d-dîn, Śıyâmü yevmi’ş-şek, Târîħu İśbehân, Târîħu Mekke, el-Müsned,


Kitâbü’l-Vefeyât, Ŧabaķātü’t-tâbiǾîn, Künâ men yuǾrafü bi’l-esâmiǿ, el-Vaśıyye, el-Ķunût. İbn Mende ayrıca Ebû Amr İbn Mende’ye ait el-Fevâǿid’in (nşr. Musad Abdülhamîd es-Sa‘dânî, Tanta 1991) tahrîcini yapmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

İbn Ebû Ya‘lâ, Ŧabaķātü’l-Ĥanâbile, II, 242; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, X, 108; İbnü’l-Cevzî, el-Muntažam, VIII, 315; a.mlf., Menâķıbü’l-İmâm Aĥmed b. Ĥanbel (nşr. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Kahire 1399/1979, s. 630; Ebü’l-Fidâ, el-Muħtaśar, İstanbul 1286, II, 203; İbnü’l-Verdî, Tetimmetü Muħtaśar fî aħbâri’l-beşer (nşr. Ahmed Rif‘at el-Bedrâvî), Beyrut 1970, I, 571; Zehebî, Teźkiretü’l-ĥuffâž, III, 1165-1170; a.mlf., AǾlâmü’n-nübelâǿ, XVIII, 349-354; Safedî, el-Vâfî (nşr. Eymen Fuâd Seyyid), Stuttgart 1988, XVIII, 233-234; Kütübî, Fevâtü’l-Vefeyât, II, 288-289; İbn Abdülhâdî, ǾUlemâǿü’l-ĥadîŝ, III, 361-363; İbn Kesîr, el-Bidâye, XII, 118; İbn Receb, eź-Źeylü Ǿalâ Ŧabaķāti’l-Ĥanâbile, Kahire 1372/1952 → Beyrut, ts. (Dârü’l-ma‘rife), I, 26-31; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhire, V, 105; Sehâvî, el-Maķāśıdü’l-ĥasene (nşr. M. Osman el-Hût), Beyrut 1985, s. 146; Süyûtî, el-Leǿâli’l-maśnûǾa fi’l-eĥâdîŝi’l-mevżûǾa, Kahire, ts. (el-Mektebetü’t-ticâriyyetü’l-kübrâ), II, 248-253; Keşfü’ž-žunûn, II, 1671-1672; İbnü’l-İmâd, Şeźerât, III, 337; Nâme-i Dânişverân-ı Nâśırî (nşr. Dârü’l-fikr), Kum 1959, V, 291-292; F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1968, s. 475, 481, 513; a.mlf., “Ibn Manda”, EI² (İng.), III, 863-864; Elbânî, Maħŧûŧât, s. 120-121; Kettânî, er-Risâletü’l-müstetrafe (Özbek), s. 31, 32, 47, 121, 131, 139, 211; Nuri Topaloğlu, Selçuklu Devri Muhaddisleri, Ankara 1988, s. 75-76; Hamed el-Câsir, “el-Kitâbü’l-Müstaħrec min kütübi’n-nâs li’t-teźkire ve’l-müsteŧraf min aĥvâli’r-ricâl li’l-maǾrife”, el-ǾArab, VIII/1-3, Riyad 1974, s. 55-72, 115-127; Georges Vajda, “De la condamnation de la géophagie dans la tradition musulmane: ‘Abd al-Rahmān b. Muhammad Ibn Manda, Taĥrīm ‘akl al-ŧīn wa ĥāl ‘ākilih fi’l-dünyā wa’l-āħira”, RSO, LV (1981), s. 5-38; M. Mehdî Müezzin-i Câmî, “İbn Mende”, DMBİ, IV, 699-700.

Nuri Topaloğlu