HUZÛR

(الحضور)

Küçük yaşta hadis meclislerinde bulunmak anlamında terim.

Sözükte “bir yere gitmek, bir yerde bulunmak” anlamına gelen huzûr kelimesi, hadis terimi olarak talebenin henüz olgunluk çağına gelmeden bir âlimin hadis yazdırdığı meclislere katılması veya bir başkası tarafından götürülmesi suretiyle o meclislerde bulunması demektir. Bazan ihzâr fiili kullanılarak (uhzıra) râvinin çocukken başka bir kişi tarafından hadis meclisine götürüldüğü belirtilir. Buna göre ricâl kitaplarında bir râvi hakkında, “Falancanın hadis meclislerinde hazır bulundu” denilmişse bu, o kişinin sözü edilen muhaddisin hadis meclislerine henüz çocuk yaşta iken gittiğini veya başkası tarafından götürüldüğünü ifade eder.

İbnü’s-Salâh’a göre hadis dinlemeye başlama yaşı beştir. Bununla birlikte kendisine söyleneni anlayabilecek, sorulan sorulara mantıklı cevap verebilecek kadar zekâ düzeyi gelişmiş bir çocuğun beş yaşın altında da olsa bu meclislerde bulunması mümkündür. Böylece çocuğun derslerin bereketinden faydalanması ve bulûğ çağına girip rivayet ehliyetini kazandıktan sonra da rivayetine izin (icâzet) aldığı hadisleri rivayet etmesi sağlanmış olmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:

İbnü’s-Salâh, ǾUlûmü’l-ĥadîŝ, s. 117; Süyûtî, Tedrîbü’r-râvî, II, 24; Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, s. 107.

Mücteba Uğur