HUNEYS b. HUZÂFE

(خنيس بن حذافة)

Ebû Huzâfe (Ebü’l-Ahnes) Huneys b. Huzâfe b. Kays el-Kureşî es-Sehmî (ö. 3/624)

Sahâbî.

Kureyş kabilesinin Sehm kolundandır. İsminin Hubeyş veya Hısn şeklinde kaydedilmesi yanlıştır (İbn Hacer, I, 457; IV, 273). Tanınmış sahâbî Abdullah b. Huzâfe’nin kardeşi olan Huneys Resûlullah’ın Dârülerkam’a girmesinden önce müslüman oldu. İkinci Habeşistan hicretine katıldı; bir müddet sonra bazı muhacirler gibi o da Mekke’ye geri döndü ve Hz. Ömer’in kızı Hafsa ile evlendi.

Huneys b. Huzâfe Hafsa ile birlikte Medine’ye hicret etti; daha sonra Hz. Ömer Medine’ye hicret edince onu karşıladı. Ensar ile muhâcirler arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında (muâhât*) Hz. Peygamber Huneys’i Ebû Abs ile kardeş ilân etti. Resûl-i Ekrem’in Hafsa ile Uhud Gazvesi’nden önce evlenmesi (İbn Sa‘d, VIII, 83; Belâzürî, I, 422), Bedir Gazvesi’ne katılan Huneys’in Uhud Gazvesi’ne de katıldığı (İbn Abdülber, I, 438; İbnü’l-Esîr, II, 147; İbn Hacer, el-İśâbe, I, 456) şeklindeki bilgilerin doğru olmadığını göstermektedir. Bedir Gazvesi’nden dönerken yolda hastalanan Huneys b. Huzâfe 3. yılın Muharrem ayında (Temmuz 624) Medine’de vefat etti; cenaze namazını Resûlullah kıldırdı ve Bakī‘ Mezarlığı’nda Osman b. Maz‘ûn’un yanına defnedildi.

BİBLİYOGRAFYA:

Wensinck, el-MuǾcem, VIII, 74; Buhârî, “Meġāzî”, 12; İbn İshak, es-Sîre, s. 124, 157, 207, 240; Vâkıdî, el-Meġāzî, I, 156; İbn Hişâm, es-Sîre2, I, 256, 328; II, 367-368, 476-477; İbn Sa‘d, eŧ-Ŧabaķāt, III, 392-393, 450; IV, 189; VIII, 81-83; İbn Habîb, el-Muĥabber, s. 54, 74, 83; Belâzürî, Ensâb, I, 214-215, 422; İbn Hazm, CevâmiǾu’s-sîre, Beyrut 1403/1983, s. 49, 93; İbn Abdülber, el-İstîǾâb, I, 437-438; IV, 268; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, II, 147; VII, 65; Zehebî, Târîħu’l-İslâm: es-Sîretü’n-nebeviyye, s. 139; İbn Hacer, el-İśâbe, I, 456-457; IV, 273; Köksal, İslâm Tarihi (Medine), III, 38.

Mehmet Aykaç