HUCR b. YEZÎD

(حجر بن يزيد)

Hucr b. Yezîd b. Seleme el-Kindî (ö. 50/670 [?])

Sahâbî.

Güney Arabistan’da bulunan Kinde kabilesinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Aynı soydan gelen ve “Hucrü’l-hayr” diye bilinen Hucr b. Adî ile karıştırılmaması için yaptığı kötülüklerle tanındığından kabilesi arasında kendisine “Hucrü’ş-şer” denilmiş ve daha çok bu unvanla tanınmıştır. Bin kişiye sözü geçen kimselere verilen “cerrâr” unvanına sahip olan Hucr Yemenli cerrârlar arasında zikredilmektedir (İbn Habîb, s. 251-252). Kabilesini temsil eden bir heyetle birlikte 9 (630) yılında Medine’ye gelmiş ve Resûl-i Ekrem’in huzurunda müslüman olmuştur. Cemel Vak‘ası’nda Hz. Ali’nin kumandanları arasında yer alan Hucr Sıffîn Savaşı’nda da yine onun tarafını tutmuş ve tahkîm hadisesinde protokolde Hz. Ali tarafını temsilen bulunmuştur. Ancak daha sonra Ümeyyeoğulları’na yaklaşan Hucr b. Yezîd’i Muâviye İrmîniye valiliğine tayin etmiştir. Hucr’ün 50 (670) veya 51 (671) yılı civarında vefat ettiği belirtilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA:

İbn Habîb, el-Muĥabber, s. 251-252; Fesevî, el-MaǾrife ve’t-târîħ, III, 403; İbn Hazm, Cemhere, s. 426; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, I, 463; Zehebî, AǾlâmü’n-nübelâǿ, III, 467; a.mlf., Târîħu’l-İslâm: sene 41-60, s. 32-33; İbn Hacer, el-İśâbe, I, 315; Bedrân, Tehźîbü Târîħi Dımaşķ, IV, 90.

Hüseyin Algül