HASAN b. KĀSIM ed-DÂÎ

(الحسن بن القاسم الداعي)

Ebû Muhammed ed-Dâî-İlelhak el-Hasen b. Kāsım b. el-Hasen el-Alevî (ö. 316/928)

Taberistan ve Deylem’de hüküm süren Zeydîler’in ünlü kumandanlarından

(bk. ZEYDÎLER).