HASAN AĞA, Mühürdar

Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın mühürdarı ve onun seferlerini anlatan Cevâhirü’t-tevârîh adlı eserin müellifi

(bk. CEVÂHİRÜ’t-TEVÂRÎH).