FEDAİHU’l-MU‘TEZİLE

فضائح المعتزلة

İbnü’r-Râvendî’nin (ö. 298/910) Mu‘tezile mezhebini tenkit etmek için kaleme aldığı ve Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât’ın el-İntişâr ve’r-red adlı kitabıyla cevaplandırdığı eser

(bk. el-İNTİSÂR).