FAS ŞERİFLERİ

Hz. Hasan’ın soyundan gelen ve II. (VIII.) yüzyılın sonlarından günümüze kadar Fas’ta yönetime hâkim olan hânedanlar

(bk. FİLÂLÎLER; HASENÎLER; İDRÎSÎLER; SA‘DÎLER).