ERVÂ bint KÜREYZ

أروى بنت كريز

Ümmü Osmân Ervâ bint Küreyz b. Rebî‘a

Hz. Osman’ın annesi, sahâbî.

Resûl-i Ekrem’in halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Câhiliye döneminde Affân b. Ebü’l-Âs ile evlendi. Ondan Osman ile Âmine adlı bir kızı oldu. Affân’ın ölümünden sonra Ukbe b. Ebû Muayt ile evlendi. Ondan da Velîd, Umâre, Hâlid, Ümmü Külsûm, Ümmü Hakîm ve Hind adlarında altı çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarının hemen hepsi İslâmiyet’i kabul etti.

Ervâ’nın Mekke’de Hz. Ebû Bekir, Talha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf ve Ammâr b. Yâsir’in anneleriyle birlikte İslâmiyet’in ilk yıllarında müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Kızı Ümmü Külsûm’dan sonra Medine’ye hicret etti ve ölünceye kadar orada yaşadı.

Hz. Peygamber’e biat eden kadınlar arasında yer alan Ervâ Hz. Osman’ın halifeliği yıllarında (644-656) doksan yaşında iken Medine’de vefat etti ve Bakī‘ Mezarlığı’na defnedildi. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

BİBLİYOGRAFYA:

İbn Sa‘d, et-Tabakât, VI, 24; VII, 476; VIII, 45, 229; İbn Hazm, Cemhere, s. 74-75; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, VII, 8; İbn Hacer, el-İsâbe, IV, 228; Mehmed Zihni, Meşâhîrü’n-nisâ, İstanbul 1294, s. 27; Köksal, İslâm Tarihi (Medine), VI, 261-262.

Selman Başaran