el-ÎZÂH

(الإيضاح)

Sekkâkî’nin Miftâĥu’l-Ǿulûm’unun belâgatla ilgili bölümünün ihtisarı olarak Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338) tarafından kaleme alınan et-Telħîś üzerine yine kendisinin yazdığı şerh mahiyetindeki eseri

(bk. KAZVÎNÎ, Hatîb; MİFTÂHU’l-ULÛM).