EFTAHİYYE

الأفطحيّة

Ca‘fer es-Sâdık’tan sonra imâmetin oğlu Abdullah el-Eftah’a (ö. 149/766) intikal ettiğini kabul eden ve reisleri Ammâr b. Mûsâ’ya nisbetle Ammâriyye diye de anılan Şiî grup.

(bk. İMÂMİYYE)