EBÛ ÂMİR el-AKADÎ

أبو عامر العقدي

Ebû Âmir Abdülmelik b. Amr el-Akadî (ö. 204/819-20)

Muhaddis.

Benî Kays kabilesinden Akadîler’le olan yakın ilgisi sebebiyle Kaysî ve Akadî nisbeleriyle anılır. Kurre b. Hâlid, Şu‘be b. Haccâc, Mâlik b. Enes gibi hocalardan hadis öğrendi. Ali b. Medînî, Ebû Hayseme Züheyr b. Harb, İshak b. Râhûye ve Ahmed b. Hanbel gibi muhaddisler de kendisine talebelik ettiler.

Ebû Âmir Basra’nın güvenilir hadis hâfızlarından biriydi. Ahmed b. Hanbel, hadis tahsili için Basra’ya giden bir talebeye Ebû Âmir’den faydalanmasını tavsiye etmişti. Yahyâ b. Maîn ile Ebû Hâtim er-Râzî onu sadûk*, diğer muhaddisler ise sika* olarak değerlendirirler. Rivayet ettiği pek çok hadisten bazılarına Kütüb-i Sitte’de yer verilmiştir. Ebû Bekir eş-Şâfiî’nin (ö. 354/965) rivayetlerinden İbn Gaylân’ın derlediği el-Gaylâniyyât’ta da Ebû Âmir’in rivayetleri âlî senedlerle zikredilmiştir.

Ebû Âmir el-Akadî 204 (819-20) yılında Basra’da vefat etmiştir. 205’te (820-21) vefat ettiği de kaydedilmektedir.

BİBLİYOGRAFYA:

İbn Sa‘d, et-Tabakāt, VII, 299; Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, V, 425; a.mlf., et-Târîhu’s-sagır, II, 304; İbn Kuteybe, el-MaǾârif (Ukkâşe), s. 521; el-Cerh ve’t-taǾdîl, V, 359-360; Zehebî, AǾlâmü’n-nübelâǿ, IX, 469-471; a.mlf., Tezkiretü’l-huffâz, I, 347-348; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, VI, 409-410; Süyûtî, Tabakātü’l-huffâz, (Ömer), s. 144; İbnü’l-İmâd, Şezerât, II, 14.

M. Yaşar Kandemir