DURAK EVFERİ

Türk mûsikisi usullerinden.

Yirmi bir zamanlı ve sekiz vuruşlu bir büyük usuldür. İçerisinde Türk aksağı usulü bulunan yegâne iki usulden biri olması da diğer bir özelliğidir. Başta bir Türk aksağı ile onu takip eden dört adet sofyandan meydana gelmiş olup 21/4’lük ikinci mertebesi kullanılmıştır. Bu usulle ölçüldüğü kabul edilen durak formundaki eserler, usule dahil olmayan ve altında genellikle “dost” sözünün yer


aldığı 4/4’lük bir not ile başlar. Nota yazımında bu 4/4’lük notun başına usul sayısı olarak 4/4 ve ardından da ölçünün sayısı olan 21/4 ifadesi yazılır. Usulün şematik gösterilişi şöyledir:

Durak evferi tamamen dinî mûsikiye ait bir usuldür. Durak, na‘t, mersiye, tevşîh gibi formların bu usulle ölçüldüğü kanaati, notaya aldığı eserleri bu usulle neşreden bestekâr ve müzikolog Subhi Ezgi’ye aittir. Subhi Ezgi’nin, tarih boyunca usulsüz ve serbest olarak okunduğu sözlü gelenek yoluyla bilinen bu formları durak evferi usulü ile tesbitinin, bunların zaman içinde bozulmasını önlemek ve aslına en yakın bir şekilde icrasını sağlamak düşüncesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.

BİBLİYOGRAFYA:

Ezgi, Türk Musikisi, II, 56-63; III, 60-63; Özkan, TMNU, s. 651; Sadeddin Heper, “Türk Musikisinde Usuller”, MM, sy. 345 (1978), s. 14; sy. 346 (1978), s. 15.

İsmail Hakkı Özkan