DÜNYA MÜSLÜMAN GENÇLİK TEŞKİLÂTI

الندوة العالميّة للشباب الإسلاميّ

Müslüman gençler arasında eğitim çalışmaları yapmak maksadıyla 1972 yılında kurulan milletlerarası teşkilât.

Arapça adı en-Nedvetü’l-âlemiyye li’ş-şebâbi’l-İslâmî’dir (İng. World Assembly of Muslim Youth=WAMY). Suudi Arabistan hükümetinin desteğiyle kurulan ve genel merkezi Riyad’da bulunan teşkilâtın ana gayesi müslüman öğrenciler arasında İslâmî eğitim çalışmaları yapmak, gençliği kötü alışkanlıklardan ve bozuk fikir cereyanlarından korumaktır. Bu amaçla başta dünya müslüman gençliğinin bir arada temsil edildiği toplantılar, süreli kamplar ve konferanslar olmak üzere birçok faaliyetlerde bulunur. Bu toplantılarda müslüman gençlere İslâmî bilgiler vermeye ve aralarında fikir birliği sağlamaya özen gösteren teşkilât, çeşitli ülkelerdeki müslüman öğrenci teşkilâtlarına yardım yapmaya ve gençlerin kendi dillerinde bilgilendirilmeleri için neşriyatta bulunmaya çalışmaktadır. Ayrıca meşhur müslüman şahsiyetlerin değişik İslâm ülkelerine gönderilerek gençlere hitaben konuşma yapmaları temin edilmekte, çeşitli dillerde bastırılan kitap ve dergilerin dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Müslüman gençlerin birbirlerini ziyaret edebilmeleri için gerekli hazırlıkları yapan teşkilât, her yıl değişik bir ülkede kamplar kurarak gençler arasında tanışmayı ve dayanışmayı sağlamaktadır. Müslüman ülkelerdeki öğrenci ve gençlik birlikleri, yabancı ülkelerde okuyan müslüman öğrencilerin kurdukları dernekler ve ayrıca bu derneklerin dışındaki diğer gençlik kuruluşları da buraya üye olabilmektedir.

Teşkilâtın genel kurul, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve danışma kurulu gibi organları vardır. Üç yılda bir toplanan genel kurul teşkilâtın en önemli karar merciidir.

Dünya Müslüman Gençlik Teşkilâtı’nın Cidde’de bir şubesi, çeşitli İslâm ülkelerinde temsilcilikleri, Dakka’da (Bengladeş), Kuala Lumpur’da (Malezya), Rabat’ta (Fas), Ebhâ’da (Suudi Arabistan) ve Ürdün’ün Debîn ormanlık bölgesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dâimî kamp yerleri vardır. Yaz aylarında açılan kamplar bugüne kadar yedi defa Kıbrıs’ta gerçekleştirilmiştir. İslâmî muhtevalı kitapların basım ve yayımını da yapan teşkilât, İngilizce ve Fransızca’nın yanında mahallî dillerde de kitap yayımlamakta, radyo ve televizyon için özel kültür programları hazırlamaktadır. Teşkilâtın faaliyetlerinden biri de her yıl ilim ve fikir adamlarına verilen milletlerarası


Kral Faysal ödülü için aday göstermektir. Dünya Müslüman Gençlik Teşkilâtı’nın İslâm Konferansı Teşkilâtı ve Dünya İslâm Birliği (Râbıtatü’l-âlemi’l-İslâmî) ile de yakın temasları vardır. İslâm Konferansı Teşkilâtı’nın ve Arap Birliği’nin toplantılarına gözlemci üye olarak katılmaktadır. Ayrıca teşkilât gençliğe yönelik faaliyet gösteren kuruluşların projelerine malî destek sağlamakta veya onlar hakkında referans vererek yapılan yardımların yerine ulaşmasını temin etmektedir. Teşkilâtın bir diğer faaliyeti de Kurân-ı Kerîm’in kasetlere okutulması ve çoğaltılarak bütün dünya ülkelerine gönderilmesidir.

BİBLİYOGRAFYA:

en-Nedvetü’l-Ǿâlemiyye li’ş-şebâbi’l-İslâmî: neşǿetühâ, tetavvürühâ ve sâǿikuhâ, bi-münâsebeti isnâ Ǿaşere Ǿâmen Ǿalâ inşâǿihâ, Riyad 1984; a.e.: World Assembly of Muslim Youth (WAMY), Formation, Development and Basic Documents, On the Occasion of Completing, twelve years since it’s Inception, Riyadh 1984; Hisham Altalib, Training Guide for Islamic Workers, Herndon-Virginia 1991, s. 8; The World Muslim Gazeteer, Delhi 1992, s. 791-792; ayrıca teşkilâtın yayınladığı muhtelif broşürler.

Mustafa L. Bilge