DERVEZE, Muhammed İzzet

(محمد عزة دروزة)

Muhammed İzzet b. Abdilhâdî b. Dervîş (ö. 1888-1984)

Filistin direniş hareketi içinde aktif rol alan Arap fikir ve siyaset adamı, müfessir ve tarihçi.

21 Haziran 1888’de Filistin’in Nablus şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada yaptı. Maddî imkânsızlıklar yüzünden öğrenimine devam edemediğinden on sekiz yaşında memuriyete başladı. 1906-1918 yılları arasında Suriye’de posta ve telgraf idaresinin değişik kademelerinde memur, müdür ve müfettiş olarak çalıştı. Kısa bir süre Amman’da Emîr Abdullah b. Hüseyin’in divanında sekreterlik görevinde bulundu (1920). Filistin’in İngilizler tarafından işgal edilmesinden sonra 1927’ye kadar eğitim alanında çeşitli görevler üstlendi ve Medresetü’n-necâhi’l-vataniyye’nin müdürlüğünü yaptı (1922-1927). 1928 yılında Nablus’ta İdâretü’l-evkafi’l-İslâmiyye’de müdürlük görevine başladı, 1932’de Filistin İslâmî Vakıflar İdaresi genel müdürlüğüne getirildi. 1936 yılında İngilizler’e karşı başlayan Filistin ayaklanmasında aktif rol aldığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı ve Filistin’de ikamet etmesi yasaklandı (1937). Bundan sonra bir daha memuriyet yapmadı.

Derveze resmî görevlerinin yanı sıra 1906’dan itibaren Osmanlı Devleti’ndeki fikir hareketleriyle de yakından ilgilendi. Posta ve telgraf idaresinde iken İttihatçılar’ın gizli neşriyatını takip ederek bunların etkisinde kaldı. II. Meşrutiyet’in ilânından sonra da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye oldu. Arap milliyetçiliği hareketlerinde aktif rol alarak Osmanlı idaresindeki Arap vilâyetlerinde adem-i merkeziyetçi idareler tesis etmek isteyen parti ve cemiyetlerin kuruluşuna öncülük etti. 1911’de Nablus’ta kurulan el-Cem‘iyyetü’l-ilmiyyetü’l-Arabiyye, 1912’de Beyrut’ta kurulan ve büyük yankılar uyandıran el-Cem‘iyyetü’l-ıslâhiyye bunlar arasındadır. 1914-1920 yıllarında Hizbü’l-Lâmerkeziyye’nin üyesi ve sekreteri olarak çalıştı. 1921-1932 arasında Kudüs’te el-Mü’temerü’l-Arabiyyü’l-Filistîniyye üyelik ve sekreterliği, el-Mü’temerü’s-Sûriyyü’l-âm üyeliği, anayasa danışmanlığı, Hizbü’l-istiklâl ve el-Cem‘iyyetü’l-Arabiyyetü’l-Filistîniyye kurucu üyeliği, 1936’da el-Hey’etü’l-Arabiyyetü’l-ulyâ’da bağımsızlık partisi temsilciliği gibi görevlerde bulundu. 1933’te İngilizler aleyhine Yafa şehrinde düzenlenen gösterilerde başından yaralandı. 1937-1939 yılları arasında Dımaşk’taki Filistin direniş hareketinin idarî ve malî sorumlusu olarak çalıştı. Derveze bu faaliyetleri yüzünden defalarca idarî takibata uğradı. 5 Haziran 1939’da Dımaşk’ta Fransız askerî mahkemesince Filistin direniş hareketlerini yönlendirdiği ve propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 3 Kasım 1940 tarihine kadar süren tutukluluk süresince Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlediği gibi bazı eserlerini de burada kaleme aldı. Cezası tamamlanmadan kısa bir müddet önce Suriye’deki Fransız askerî yönetiminin çökmesi üzerine serbest kaldı. Ancak Suriye’yi işgal eden İngilizler’in baskılarına dayanamayarak 1940 yılında Türkiye’ye kaçtı. Fakat ülkeye izinsiz girdiği için tevkif edilerek Manisa Hapishanesi’ne gönderildi. Derveze başta on iki ciltlik tefsiri olmak üzere eserlerinin bir kısmını burada yazdı. 1945’te Suriye’ye döndü. 1948 yılında siyasî faaliyetleri bırakarak kendisini ilmî çalışmalara verdi ve 26 Temmuz 1984’te Şam’da öldü.

Muhammed İzzet Derveze, eserleri ve makaleleriyle Arap milliyetçiliğinin oluşmasında ve Filistin direniş hareketinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

Eserleri. Derveze’nin elli civarında eseri yayımlanmıştır. Ayrıca muhtelif dergi ve gazetelerde neşredilmiş çok sayıda makalesi ve radyo konuşmaları vardır. Önemli eserleri şunlardır: 1. Ĥavle’l ĥareketi’l-ǾArabiyyeti’l-ĥadîŝe (I-VI, Sayda 1951-1953). Suriye’deki Osmanlı hâkimiyeti dönemini ve daha sonraki gelişmeleri, Lübnan, Suriye, Kuzey Afrika’da Fransız sömürgeciliğini ve buna karşı başlatılan Arap direnişini, Suriye ve Lübnan’ın kurtuluşunu, Filistin’deki İngiliz ve Siyonistler’in emperyalist hareketlerini, Araplar’ın bunlara karşı direnişlerini ve Arap dünyasının diğer meselelerini ele almaktadır. 2. et-Tefsîrü’l-ĥadîŝ (I-XII, Dımaşk 1961-1963). Derveze’nin bu eseri sûrelerin nüzûl sırasına göre düzenlenmiştir.

Bunlardan başka yayımlanmış önemli eserlerinden bazıları şunlardır: Rivâyetü vüfûdi’n-NuǾmân (Beyrut 1911); Rivâyetü’s-simsâr (Beyrut 1913); Muĥtaśaru Târîħi’l-ǾArab ve’l-İslâm (I-II, Kahire 1925-1926); Dürûsü’t-târîħi’l-ǾArabî (Dımaşk 1932); Türkiyyetü’l- ĥadîŝe (Beyrut 1946); el-Ķurǿân ve’l-Yehûd (Kahire 1949; Beyrut 1979); el-Ķurǿân ve’l-merǿe (Sayda 1950); Meşâkilü’l-Ǿâlemi’l-ǾArabî (Dımaşk 1952); el-Vaĥdetü’l-ǾArabiyye (Beyrut 1958); Târîħu Benî İsrâǿîl min esfârihim (Kahire 1377/1958, 1960; Sayda 1389/1969); Meǿsâtü Filisŧîn (Dımaşk 1959); Cihâdü’l-Filisŧîniyyîn (Kahire 1960); Târîħu’l-cinsi’l-ǾArabî fî muħtelifi’l-eŧvâr ve’l-edvâr ve’l-aķŧâr (I-VIII, Sayda 1958-1963); el-ǾArab ve’l-Ǿurûbe fî ĥiķbeti’t-teġallübi’t-Türkî (I-III, Dımaşk 1961-1963); ed-Düstûrü’l-Ķurǿânî ve’s-Sünnetü’n-nebeviyye (I-II, Kahire 1386/1966, 2. bs.); el-İslâm ve’l-iştirâkiyye (Sayda 1967); el-Merǿe fi’l-Ķurǿân ve’s-Sünne (Sayda 1387/1967); Ķıśśatü’l-ġazveti’s-Sihyoniyye (Küveyt 1970); Neşǿetü’l-ĥareketi’l-ǾArabiyyeti’l- ĥadîŝe (Sayda 1972); Ķađıyyetü Filisŧîn ve’l-vaĥdetü’l-ǾArabiyye (Sayda 1973); el-Cihâd fî sebîlillâh fi’l-Ķurǿân ve’l-ĥadîŝ (Dımaşk 1975); el-ǾUdvânü’l-İsrâǿîliyyi’l-ķadîm ve’l-Ǿudvânü’s-Sihyoniyyi’l-ĥadîŝ (I-II, Beyrut 1979); el-Ķurǿân ve’l-mübeşşirûn (Beyrut 1979); ǾUrûbetü Mıśr ķable’l-İslâm ve baǾdehû (Kahire 1980); el-Ķurǿân ve’l-mülĥidûn (Dımaşk 1980, eser Kur’an Cevap Veriyor adıyla Abdullah Baykal tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir, İstanbul 1988); el-Ķurǿânü’l-mecîd (Sayda, ts.); ǾAśrü’n-nebî ve bîǿetühû ķable’l-biǾŝe (Dımaşk 1946); Sîretü’r-resûl (Kahire 1948, 1965). Son iki eser Mehmet Yolcu tarafından Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı adıyla


üç cilt halinde Türkçe’ye tercüme edilmiştir (İstanbul 1989).

BİBLİYOGRAFYA:

Muhammed İzzet Derveze, Kur’an Cevap Veriyor (trc. Abdullah Baykal), İstanbul 1988, mütercimin önsözü, s. 7-13; Âdil Hasan Guneym, Muĥammed Ǿİzzet Derveze ve ĥareketü’n-niđâli’l-Filisŧînî, Kahire, ts.; Hüseyin Ömer Hammâde, Muĥammed Ǿİzzet Derveze, Dımaşk 1983; Ali Şevvâh İshak, MuǾcemü muśannefâti’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, Riyad 1404/1984, II, 241; III, 204, 214, 231-234, 250; Kehhâle, MuǾcemü muśannifi’l-kütübi’l-ǾArabiyye, Beyrut 1406/1986, s. 531-532; Beyân Nüveyhiz el-Hût, el-Ķıyâdât ve’l-müǿessesâtü’s-siyâsiyye fî Filisŧîn: 1917-1947, Beyrut 1986, bk. İndeks; Ismail K. Poonawala, “Muhammad ‘Izzat Darwaza’s principles of modern exegesis”, Approaches to the Qur’ān (ed. G. R. Hawting – Abdul-Kader A. Shareef), London 1993, s. 225-246; a.mlf., “Muĥammad ‘Izzat Darwaza”, EI² (İng.), VII, 442-443; Mv.Fs., I, 209; II, 71; IV, 369, 371.

Zekeriya Kurşun