DÂMÂD, Muhammed Bâkır

داماد محمد باقر

Dâmâd Mîr Muhammed Bâkır el-Hüseynî el-Esterâbâdî (ö. 1041/1631)

İran’da yetişen çok yönlü İmâmiyye âlimi.

Esterâbâd’da doğdu. İranlılar arasında Aristo ve Fârâbî’den sonra “Muallim-i Sâlis” unvanıyla şöhret buldu. Babası Şemseddin Muhammed, “Muhakkık-ı Sânî” unvanıyla anılan Ali b. Hüseyin el-Kerekî’nin kızı ile evlendiği için “Dâmâd” lakabıyla tanınmıştı. Babasından sonra oğlu Muhammed Bâkır da Dâmâd, Dâmâdî, Mîr Dâmâd veya İbn Dâmâd diye meşhur oldu.

Meşhed’de dayısı Abdülalî b. Ali ve İzzeddin Hüseyin b. Abdüssamed el-Âmilî gibi hocaların nezaretinde iyi bir tahsil gördü. Aklî ve naklî ilimleri öğrenmek için büyük gayret sarfetti. Daha öğrencilik yıllarında İbn Sînâ’nın eş-Şifâǿ ve el-İşârât’ı gibi birçok felsefî eseri okuyup öğrendi. Bundan sonra bir müddet Kazvin ve Kâşân’da kalan Dâmâd İsfahan’a yerleşerek ilmî faaliyetlerini burada sürdürdü. Şah I. Abbas ve halefi Şah I. Safî ile iyi münasebetler kurdu. Çağdaşı olan müelliflerden İskender Bey Münşî, 1025 (1616) yılında yazdığı ǾÂlem Ârâ-yı ǾAbbâsî adlı eserinde onun felsefe, dil, matematik, tıp, fıkıh, tefsir ve hadis gibi birçok ilimde başarılı olduğunu kaydederek telif ettiği eserlere yer verir. MecmaǾu’l-fuśahâǿ, Riyâżü’l-Ǿârifîn ve Âteşkede gibi eserlerde Dâmâd’ın İşrâk mahlasıyla yazdığı Arapça ve Farsça şiirlerine yer verilmiştir (bk. bibl.). En büyük hayranlarından biri, Maĥmûd u Ayâz adlı mesnevinin yazarı olan çağdaşı Zülâlî-i Hânsârî’dir.

Dâmâd Muhammed Bâkır çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında en tanınmışları Kutbüddin el-Eşkûrî, Feyz-i Kâşânî ve Molla Sadrâ diye tanınan Sadreddîn-i Şîrâzî’dir. Özellikle Şîrâzî hocasının şahsiyetinden çok etkilenmiş ve ondan her zaman hürmetle bahsetmiştir.

1041 (1631) yılında Irak’ta Şîa’nın kutsal saydığı yerleri ziyaret için çıktığı yolculuk sırasında Necef ile Kerbelâ arasında vefat edip Necef’te defnedilen Dâmâd Muhammed Bâkır’ın ölüm tarihi bazı kaynaklarda 1040 (1630) olarak da geçmektedir.

Eserleri. Dâmâd’ın başta aklî ve felsefî ilimler olmak üzere çeşitli konularda yazdığı elliden fazla eserin çoğu neşredilmemiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tefsir. 1. Emânet-i İlâhî. Ahzâb sûresinin 72. âyetinin Farsça tefsiri olup er-Resâǿilü’ŝ-ŝemân içinde neşredilmiştir (Tahran 1315; bk. Kays Âl-i Kays, III, 434, 437). 2. Tefsîrü’l-Ķurǿân. 3. Teǿvîlü muķaŧŧaǾât fî evâǿili’s-süver. 4. Tefsîru sûreti’l-İħlâś. 5. Sidretü’l-müntehâ. Hadis. 1. er-Revâşiĥu’s-semâviyye fî şerĥi’l-eĥâdîŝi’l-İmâmiyye (Tahran 1311). 2. Ĥâşiyetü’ś-śaĥîfeti’s-seccâdiyye. İmam Zeynelâbidîn’in me’sûr duası üzerine yazılmış bir hâşiyedir (Tahran 1317). 3. Ĥâşiyetü Kitâbi’l-Kâfî li’l-Küleynî. 4. Ĥâşiye Ǿalâ Kitâbi’l-İstibśâr. Fıkıh. 1. Żavâbiŧu’r-rađâǾ. Kelimâtü’l-muĥaķķıķīn içinde yayımlanmıştır (Tahran 1315; bk. Kays Âl-i Kays, III, 434, 437). 2. ǾUyûnü’l-mesâǿil. 3. ŞâriǾu’n-necât. Kelâm. 1. Risâletü ħalķı aǾmâli’l-Ǿibâd. er-Resâǿilü’ŝ-ŝemân içinde neşredilmiş (Tahran 1315), aynı yıl Kelimâtü’l-muĥaķķıķīn içinde litografik baskısı yapılmıştır. 2. Kitâbü’l-Îķāžât fî ħalķi’l-aǾmâl. Heft Risâle içinde yayımlanmıştır (Tahran 1315; bk. Kays Âl-i Kays, III, 434, 437). 3. el-Îmâżât ve’t-teşrîķāt. el-Ķabesât’la birlikte basılmıştır (Tahran 1315). 4. Taķvîmü’l-îmân. 5. Taķdîmetü Taķvîmi’l-îmân. 6. Nibrâsü’ż-żiyâǿ fî taĥķīķi maǾne’l-bedâǿ. Felsefe. 1. Risâletü ĥudûŝi’l-Ǿâlem. Âlemin yaratılmışlığı konusunda Eflâtun’a karşı Aristo’yu tuttuğu bu risâlede iki görüşü telif ettiği için Fârâbî’yi tenkit etmektedir. Eser Heft Risâle içinde neşredilmiştir (Tahran 1315). 2. Risâletü mefhûmi’l-vücûd. Varlık kavramını ele aldığı bu risâlesi Kelimâtü’l-muĥaķķıķīn içinde yayımlanmıştır (Tahran 1315). 3. el-Ķabesât fi’l-ĥikme. Tahran’da litografik baskısı yapılan (1315) eserin ilmî neşri, Kitâbü’l-Ķabesât adıyla Mehdî Muhakkık tarafından gerçekleştirilmiştir (Tahran 1977). 4. Ħalsetü’l-melekût (Tahran 1315). 5. es-SebǾu’ş-şidâd fî fünûn mine’l-Ǿulûm. 6. el-Ufuķu’l-mübîn (eś-Śırâŧü’l-müstaķīm). Son iki eser, müellifin Şiî olmasına rağmen Hindistan ve Pakistan’daki Sünnî müslümanlar arasında çok okunmuştur. 7. el-İǾđâlât (Tahran 1317, 1322). Çeşitli konularda sorulan yirmi sorunun cevaplarıdır. Edebiyat. 1. Dîvân. Arapça ve Farsça şiirlerini ihtiva eder. Seyyid Muhammed İ‘timâd-i Kâşânî’nin rubâîleriyle birlikte yayımlanmıştır (Tahran 1315). 2. Meŝnevî-yi Meşriķu’l-envâr. Nizâmî-i Gencevî’nin Maħzen-i Esrâr’ı tarzında yazılmıştır (Tahran 1350; eserleri hakkında geniş bilgi için bk.


Tebrîzî, VI, 56-62; Abdullah Ni‘met, s. 443-445; Kays Âl-i Kays, III, 433-446).

BİBLİYOGRAFYA:

Dâmâd Muhammed Bâkır, Kitâbü’l-Ķabesât (nşr. Mehdî Muhakkık), Tahran 1977, nâşirin mukaddimesi, s. 3-20; Toshihiko Izutsu, “Mîr Dâmâd and His Metaphysics” (a.e. içinde), Tahran 1977, s. 1-15; İskender Bey Münşî, Târîħ, s. 109, 658; Muhibbî, Ħulâśatü’l-eŝer, IV, 301-302; Hür el-Âmilî, Emelü’l-âmil (nşr. Ahmed el-Hüseynî), Bağdad 1385, II, 249-250; İbn Ma‘sûm, Sülâfetü’l-Ǿaśr, Kahire 1334/1915, s. 485-487; Lutf Ali Beg, Âteşkede, Bombay 1299/1882, s. 159; Hidâyet, MecmaǾu’l-fuśaĥâǿ, Tahran 1295/1878, VII, 2; a.mlf., Riyâżü’l-Ǿârifîn, Tahran 1305/1888, s. 166-167; Abdullah Efendi el-İsfahânî, Riyâżü’l-Ǿulemâǿ ve ĥiyâżü’l-fużalâǿ (nşr. Ahmed el-Hüseynî), Kum 1401, VI, 40-44; Hânsârî, Ravżâtü’l-cennât, Tahran 1347/1928, I, 114-116; Muhammed b. Süleyman Tunukâbunî, Ķıśaśü’l-Ǿulemâǿ, Tahran 1364, s. 333-334; Muhammed Sâdık, Nücûmü’s-semâǿ, Lucknow 1303/1885-86, s. 46; İ‘câz Hüseyin Kantûrî, Keşfü’l-ĥucub, Kalküta 1330/1912, bk. İndeks; Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts, II, 835; Serkîs, MuǾcem, I, 860; Brockelmann, GAL Suppl., II, 579-580; Browne, LHP, IV, 256-257, 406-407; Tebrîzî, Reyĥânetü’l-edeb, Tebriz, ts., VI, 56-62; Abbas el-Kummî, el-Künâ ve’l-elķāb, Beyrut 1403/1983, II, 226; AǾyânü’ş-ŞîǾa, IX, 189; Kays Âl-i Kays, el-Îrâniyyûn, III, 429-447; Ali el-Fâzıl el-Kaînî en-Necefî, MuǾcemü müǿellifi’ş-ŞîǾa, Kum 1405, s. 407-408; Abdullah Ni‘met, Felâsifetü’ş-ŞîǾa, Beyrut 1987, s. 388, 441-445; Henry Corbin, “Confessions extatiques de Mīr Dāmād”, Mélanges Louis Massignon, I, Damas 1957, s. 331-378; A. S. Bazmee Ansari, “al-Dāmād”, EI² (İng.), II, 103-104.

Mustafa Öz