CENEDÎ, Mufaddal b. Muhammed

المفضل بن محمّد الجندي

Ebû Saîd el-Mufaddal b. Muhammed b. İbrâhîm eş-Şa‘bî el-Cenedî (ö. 308/920)

Yemenli muhaddis ve tarihçi.

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Aslen Yemen’in Cened şehrine mensup olduğu için Cenedî nisbesiyle anılır. Muhtemelen Mekke’de doğdu ve orada öldü. Mekke’de pek çok kişiye hadis okuttu. Seleme b. Şebîb gibi muhaddislerden hadis rivayet etti ve Bezzî’den kıraat ilmi tahsil etti. Kendisinden de İbn Mücâhid, Abdülvâhid b. Ebû Hâşim gibi kıraat âlimleri, Ukaylî, İbn Hibbân, Taberânî, İbnü’l-Mukrî el-İsfehânî vb. meşhur muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. Cenedî’nin bilinen eserleri şunlardır: 1. Fezâǿilü’l-Medîne (Zâhiriyye Ktp., Mecmûa, nr. 71/6, vr. 62ª-69b). 2. Fezâǿilü Mekke. Takıyyüddin el-Fâsî (ö. 832/1429), Şifâǿü’l-garâm bi-ahbâri’l-beledi’l-harâm adlı eserinde (I, 201, 293) Cenedî’nin zamanımıza intikal etmeyen bu kitabından nakillerde bulunur.

BİBLİYOGRAFYA:

Sem‘ânî, el-Ensâb, II, 320-321; İbn Semure el-Ca‘dî, Tabakātü fukahâǿi’l-Yemen (nşr. Fuâd Seyyid), Kahire 1377/1957 → Beyrut, ts. (Dârü’l-Kalem), s. 69-71; Yâkūt, MuǾcemü’l-büldân, II, 169-170; Zehebî, AǾlâmü’n-nübelâǿ, XIV, 257-258; Takıyyüddin el-Fâsî, Şifâǿü’l-garâm bi-ahbâri’l-beledi’l-harâm (nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî), Beyrut 1405/1985, I, 201, 293; İbn Hacer, Lisânü’l-Mîzân, VI, 81-82; Kettânî, er-Risâletü’l-müstetrafe, s. 60; F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1968, s. 475, 480; Sezgin, GAS, I, 346.

Abdülkerim Özaydın