CÂRÛDİYYE

الجاروديّة

Zeydiyye’den Ebü’l-Cârûd Ziyâd b. Münzir’in (ö. 150/767 [?]) görüşlerini benimseyenlere verilen ad.

(bk. ZEYDİYYE).