BUVÂT GAZVESİ

غزوة بواط

Hz. Peygamber’in ilk gazvelerinden biri.

Buvât Medine’nin yaklaşık 80 km. kuzeybatısında, Mekke-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan bir mevkidir. Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettikten sonra çeşitli kabilelerle iş birliği yaparak Mekke-Suriye ticaret yolunu kontrol altına almak ve böylece Kureyş’e ekonomik açıdan ağır bir darbe indirmek istiyordu. Ancak bunu gerçekleştirmek için iş birliği yapmak zorunda olduğu kabilelerin can ve mal güvenliklerini Kureyş tehdidine karşı garanti etmesi gerekiyordu. Bu sebeple Hz. Peygamber, Ümeyye b. Halef el-Cumahî emrindeki 100 kişilik bir muhafız birliğinin himayesinde 2500 deveden oluşan Kureyş kervanının Buvât’tan geçeceğini haber alınca, Sa‘d b. Muâz’ı (başka bir rivayette Sâib b. Osman b. Maz‘ûn’u) Medine’de yerine vekil bırakıp 200 kişilik bir kuvvetle ikinci yılın rebîülevvel ayında (Eylül 623) yola çıktı. Sefer sırasında Resûlullah’ın beyaz sancağını Sa‘d b. Ebû Vakkās taşıdı. Kervan bölgeden daha önce geçmiş olduğu için müslümanlar düşmanla karşılaşmadan Medine’ye döndüler.

BİBLİYOGRAFYA:

Vâkıdî, el-Megazî, I, 12; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 598; İbn Sa‘d, et-Tabakāt, II, 8-9; Taberî, Târîħ (Ebü’l-Fazl), II, 405-407; İbn Kesîr, el-Bidâye, III, 246; Diyârbekrî, Târîhu’l-hamîs, I, 363; Muhammad Ahmad Bashumail, The Great Battle of Badr, Lahore, ts., s. 75; Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I, 238, 468; Abdülvehhâb Muhammed Ali el-Aduvânî, “el-Gazevâtü’n-nebeviyye, senevâtühe’l-hicriyye ve şühûruhe’l-kameriyye”, el-Mevrid, IX/4, Bağdad 1981, s. 531-550.

Ahmet Önkal