BÜSR b. SÜFYÂN

بسر بن سفيان

Büsr b. Süfyân b. Amr el-Huzâî el-Kâ‘bî

Sahâbî.

Hz. Peygamber’in hicretin 6. yılında, aralarında Büsr b. Süfyân’ın da bulunduğu Huzâa kabilesi ileri gelenlerine İslâmiyet’i kabul etmeleri için yazdığı mektup üzerine müslüman oldu. Aynı yıl Hz. Peygamber’i ziyaret etmek üzere Medine’ye gitti. Geri dönmek istediği zaman


Resûl-i Ekrem pek yakında yapılacak umreye onun da katılmasını istediği için Medine’de kalmasını söyledi. Umre hazırlıkları tamamlanıp yola çıkıldığında Zülhuleyfe mevkiine gelince Hz. Peygamber Büsr’ü Mekke’ye yolladı ve toplayacağı bilgilerle geri dönmesini emretti. Büsr emredileni yaptı ve Usfân yakınlarındaki Gadîrü’l-Eştât mevkiinde Hz. Peygamber’i bularak Kureyşliler’in müslümanları Kâbe’ye sokmak istemediklerini ve onlarla savaşmak üzere hazırlık yaptıklarını bildirdi. Hicretin 8. yılında Mekke fethine hazırlanırken Hz. Peygamber Büsr’ü, Büdeyl b. Verka ile beraber Huzâa’nın bir kolu olan kendi kabileleri Kâ‘boğulları’nı ramazan ayında Medine’ye getirmekle görevlendirdi. Mekke fethine 500 kişiyle katılan Benî Kâ‘b’ın üç sancaktarından biri Büsr idi. Huneyn Gazvesi’nde de kabilesinin iki sancağından birini o taşıdı. Hicretin 9. yılında Benî Kâ‘b’ın zekâtını toplama vazifesi ona verildi. Aynı yıl yapılan Tebük Gazvesi’ne kabilesinin halkını toplayıp getirmekle görevlendirilen üç kişiden biri yine Büsr b. Süfyân’dı. Onun ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir.

BİBLİYOGRAFYA:

Buhârî, “Megāzî”, 35; Vâkıdî, el-Megazî, II, 572-574, 579-580, 800, 819; III, 973, 990; İbn Sa‘d, et-Tabakāt, II, 95, 160; IV, 294; V, 458; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-gābe, I, 216; Huzâî, Tahrîcü’d-delâlâti’s-semǾiyye, s. 329-330; İbn Hacer, el-İsâbe, I, 149; Muhammed Hamîdullah, el-Vesâǿiku’s-siyâsiyye, Beyrut 1403/1983, s. 276-277.

M. Yaşar Kandemir