BÜKEYR (Benî Bükeyr)

بنو بكير

Benî Sa‘d b. Leys’in bir kolu olan Arap kabilesi.

Mekke’deki evlerini olduğu gibi bırakıp Hz. Peygamber’in ardından Medine’ye hicret eden kabilelerden biridir. Kabileye adını veren Bükeyr (bazı kaynaklarda Ebü’l-Bükeyr) b. Abdüyâlîl’in İyâs, Hâlid, Âkıl ve Âmir adlarını taşıyan dört oğlu Dârülerkam’da müslüman olarak Resûlullah’a biat etmişlerdi. Dördü de Bedir Gazvesi’ne katılan bu kardeşlerden Âkıl savaş sırasında Mâlik b. Züheyr el-Cüşemî tarafından şehid edildi. Onlardan başka Bedir Savaşı’na katılan dört kardeş bulunmadığı için Muâviye ensara karşı kendileriyle iftihar ederdi. Uhud gazilerinden olan Hâlid Recî’de şehid edildi (4/625). İyâs ile Âmir Uhud ve Hendek savaşlarına ve diğer gazvelere katıldılar. Âmir Yemâme’de şehid oldu, Mısır fethine iştirak eden İyâs ise 34’te (654-55) vefat etti.

BİBLİYOGRAFYA:

Tâcü’l-Ǿarûs, “bkr” md.; İbnü’l-Kelbî, Cemhere (Nâci), s. 146; İbn Hişâm, es-Sîre, II, 477, 499; İbn Sa‘d, et-Tabakāt, III, 388-390; İbn Kuteybe, el-MaǾârif (Ukkâşe), s. 591; İbn Hazm, Cemhere, s. 183; İbn Hacer, el-İsâbe, I, 89.

Abdülkerim Özaydın