BÜCEYR b. BECRE

بجير بن بجرة

Büceyr b. Becre et-Tâî (ö. 16/637)

Şair sahâbî.

Kaynaklarda hakkında fazla bilgi bulunmayan Büceyr’in ilk olarak Tebük Seferi’ne katıldığı bilinmektedir. Hz. Peygamber Tebük’te bulunduğu sırada Halid b. Velîd kumandasındaki Büceyr’in de dahil olduğu 400 kişilik bir birliği, Dûmetülcendel bölgesinin reisi Ükeydir b. Abdülmelik’i yakalayıp getirmekle görevlendirdi. Hz. Peygamber’in önceden haber verdiği şekilde Ükeydir’i yaban sığırı avlarken yakaladılar. Büceyr bu olayı anlatan şiirini Hz. Peygamber’in huzurunda okuyunca Resûl-i Ekrem onu çok beğendi ve kendisine “ağzına sağlık” diye dua etti. Bu dua bereketiyle doksan yaşındayken bile Büceyr’in bir tek dişinin dökülmediği rivayet edilir. Hz. Ebû Bekir devrindeki ridde* olaylarına dair şiirleri bulunan Büceyr Kādisiye Savaşı’nda şehid düşmüştür.

BİBLİYOGRAFYA:

Vâkıdî, el-Megazî, III, 1026-1027; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 170; İbn Abdülber, el-İstî‘âb, I, 68; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-gabe, I, 196; İbn Seyyidünnâs, Minehu’l-midaĥ (nşr. İffet Visâl Hamza), Dımaşk 1407/1987, s. 53-54; Zehebî, Tecrîdü esmâǿi’s-sahâbe, Kahire 1971, I, 43; İbn Hacer, el-İsâbe (Bicâvî), I, 268-269; Ali Fehmi Câbic, Hüsnü’s-sahâbe, İstanbul 1324, I, 225; Köksal, İslâm Tarihi (Medine), IX, 219.

Mücteba Uğur