BEKRİYYE

البكريّة

Halvetiyye tarikatının Şâbâniyye kolunun Kutbüddin Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî’ye (ö. 1162/1749) nisbet edilen bir şubesi.

Kutbüddin Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî’nin silsilesi Halvetiyye’nin Karabaşiyye kolunun kurucusu Karabaş Velî vasıtasıyla Şâbâniyye tarikatına ulaşır. Halvetiyye tarikatının âdâb ve erkânını devam ettiren Bekriyye’nin evrâdı tarikatın kurucusu Mustafa el-Bekrî tarafından tertip edilmiştir. “el-Fetĥu’l-ķudsî ve’l-keşfü’l-ünsî” adını taşıyan ve seherde okunan bir vird ile sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam namazlarından sonra okunmak üzere ayrı ayrı virdler tesbit edilmiştir. Bu tarikatta birinci rekâtında Duhâ, ikinci rekâtında İnşirâh sûresinin okunduğu sekiz rekâtlık kuşluk namazı kılınır. İkindi virdinden sonra manzum bir münâcât olan istiğfâriyyeyi okumak tarikatın âdâbındandır (bu evrâd için bk. Harîrîzâde, I, vr. 160ª vd.). Bekriyye tarikatından Hifniyye, Kemâliyye, Ticâniyye, Derdîriyye, Feyziyye ve Sâviyye kolları meydana gelmiş ve bu tarikatlar Mısır, Kuzey Afrika, Suriye, Hicaz ve Yemen’de yaygınlık kazanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:

Harîrîzâde, Tibyân, I, vr. 140ª-170ª; L. Rinn, Marabouts et Khouan, Alger 1884, s. 271; Hüseyin Vassâf, Sefîne, IV, 123-125; Tomar-Halvetiyye, s. 82-83; Tevfik et-Tavîl, et-Taśavvuf fî Mıśr, İskenderiye 1365/1946, s. 90-97; Ali İhsan Yurd, Kutbuddîn Mustafa Kemalüddin el-Bekrî-Sıddikî Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1967, s. 22-24; F. De Jong, Turuq and TuruqLinked, Leiden 1978, s. 7-50; Louis Massignon - Tahsin Yazıcı, “Tarikat”, İA, XII/1, s. 6.

İrfan Gündüz