BEHRAMKALE KÖPRÜSÜ

Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinde Osmanlı devrine ait köprü.

Behramkale’nin yakınından geçen Tuzla çayı üzerinde olan bu köprünün yapılış tarihi ve yaptıranı bilinmemektedir. Fakat mimarisi bakımından Osmanlı devri Türk sanatının klasik dönemine (XVXVII. yüzyıl) ait olduğu tahmin edilmektedir. Cevdet Çulpan, bu köprünün Ezine’deki 784 (1382) tarihli Asılhan Bey Köprüsü’ne benzerliğinden hareketle bunun da o tarihlere doğru inşa edilmiş olabileceği ihtimalini ileri sürer.

Behramkale Köprüsü sivri kemerli üç gözlü, nisbeten ufak boydaki köprülerin güzel bir örneğidir. Büyük göz 15 m., yanlardakiler ise 7 m. kadar açıklığa sahiptir. Kemerlerin muntazam ve oldukça itinalı işçiliğine karşılık bilhassa büyük kemerin iki yanındaki dolgular devşirme taşlardan gelişigüzel yapılmıştır. Bu kısımlar belki de geç bir devirde tamir görmüştür. Ancak yine Behramkale’de Murad Hüdavendigâr Camii’nin de böyle devşirme malzeme ile yapıldığı düşünülürse bu ihtimal zayıflar. Semerdarm şeklinde ortaya doğru yükselen köprünün iki yanında kalın taş levhalardan korkuluklar vardır.

BİBLİYOGRAFYA:

J. T. Clarke, Report on the Investigation at Assos, Boston 1882-84, s. 129-133, lv. I, II; Ayverdi, Osmanlı Mi‘mârîsi I, s. 228; Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 205-206, rs. 130; Muzaffer Erdoğan, “Behram Köprüsü”, Karayolları Bülteni, sy. 154, Ankara 1963, s. 43.

Semavi Eyice