BEHCETÎ SEYYİD İBRÂHİM

XVII. yüzyılda Köprülü ailesinin hizmetinde bulunan ve Silsiletü’l-âsafiyye adlı eserinde bu aileden yetişmiş vezîriâzamların biyografilerini yazan Osmanlı tarihçisi.

(bk. SİLSİLETÜ’l-ÂSAFİYYE)