BAHÂVELPÛR

بهاولپور

Pakistan’da bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu idarî bölge.

Birçok yönden Bağdat’a benzediği için Bağdâdulcedîd adıyla da bilinir. Sutlej ırmağı kıyısında Emîr Muhammed Bahâvel tarafından 1748’de kurulmuştur. Daha sonra Bahâvelpûr Nevvâblığı’nın başşehri olan şehir bugün de bölgenin merkezidir. Karaçi ve Peşâver’e demiryoluyla bağlı olan Bahâvelpûr’da halkın çoğu Sünnî müslümandır; 1981 sayımında şehrin nüfusu 178.000, bölgeninki ise 4.668.000 idi. Şehirdeki eğitim kurumları arasında Kaid-i A‘zam Tıp Koleji


ile İslâm Üniversitesi’ne (Câmia-i Abbâsiyye) ve Pencap Üniversitesi’ne bağlı birçok yüksek okul vardır. Doksan beş Arapça ve 295 Farsça yazmanın da bulunduğu kütüphane binası, Bahâvelpûr nevvabları (emîr) zamanında yapılan Nur Mahal, Gülzar Mahal ve Sâdık Garh sarayları ile birlikte şehirdeki ilgi çeken yapılar arasında yer alır; ayrıca şehirde bir hayvanat bahçesiyle bir de müze mevcuttur.

Bahâvelpûr idarî bölgesi, Pakistan Pencabı’nı meydana getiren sekiz idarî bölgeden biridir ve bugün adını taşıdığı eski devletin sınırları içinde bulunur. Bu idarî birim Bahâvelpûr, Bahâvelnagar ve Rahimyar Han olmak üzere üç alt bölgeye ayrılır. 27º ve 30º kuzey enlemleriyle 69º ve 74º doğu boylamları arasında yer alan bölge kuzeyden Sutlej, Pençned ve İndus nehirleriyle, güney ve güneydoğudan Hindistan’ın Jaisalmir ve Bikanir eyaletleriyle, batıdan da Sind eyaletinin Sukkur bölgesiyle çevrilidir. Kuzeydoğudaki en uç kesimi Hindistan Pencabı’nın Fîrûzepûr idarî bölgesine dayanır. Bölge, çoğunluğunu alüvyonlu düzlüklerle çöllerin oluşturduğu 45.558 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Yazları son derece sıcak, kışları ise sert geçer. Isı 42º C ile 6º C arasında değişiklik gösterir; yıllık yağış miktarı yetersizdir. % 3,3’lük bir nüfus artışına sahip olan Bahâvelpûr bölgesinde yaşayan başlıca etnik gruplar Arain, Cât, Racpût ve Guccarlar, bölgenin eski sakinleri ise Coiyalar, Vatular, Dâvudputralar (Dâvudoğulları), Belûcîler, Seyyidler ve Pathanlar’dır. Çulistan yöresinde Boharlar, Larklar ve Bihenler yaşarlar. Pakistan’ın resmî dili olan Urduca’nın geniş şekilde anlaşılıp konuşulmasına rağmen bölgedeki halk ana dil olarak Pencap dilinin Seraiki ağzını kullanır. Okuma yazma oranı % 20,4’tür.

Bahâvelpûr bölgesi, Delhi Sultanlığı ve Bâbürlüler’den önce sırasıyla güçlü Pers, Yunan, Arap ve Afgan yöneticilerinin hâkimiyetinde kaldı. Bâbürlüler zamanında Evrengzîb’in ölümünden sonra, Bağdat ve Mısır’daki Abbâsî halifelerinin soyundan geldiğini iddia eden Sind asıllı Dâvudputralar bölgede I. Mübârek Han Abbâsî (1702-1723) liderliğinde bir nevvâblık kurdular. Başlangıçta Bahâvelpûr Abbâsîleri diye bilinen bu emirlik Afganistan’a bağlıydı. 1802’de Afgan Kralı Şah Mahmud’un izniyle sikke basma hakkı elde ederek bağımsız bir devlet hüviyeti kazandı. Bahâvelpûr Nevvâbı II. Sâdık Muhammed Han (1811-1826) komşu topraklardaki emîrlerle ilişkilerin bozulması üzerine Sutlej nehrinin güneyindeki toprakların korunmasını İngilizler’den istemek zorunda kaldı. Onun bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra geçen III. Bahâvel Han (1826-1852), hânedanın İngiliz hükümetinin isteklerine yumuşak bakan geleneksel politikasını sürdürdü ve İngilizler’e bölgede daha rahat faaliyet gösterme imkânı sağladı. 1830’larda İngilizler bölgenin kuzeybatı kesiminde ticaret yapma yollarını araştırmaya başladılar ve önce hükümetle İndus nehrini geçiş anlaşması (1833), daha sonra da 1838’de Bahâvelpûr nevvâbının, İngiliz hükümetiyle iş birliği içinde hareket etmesi şartıyla kendi topraklarında süresiz yönetime sahip olmasını ve korunmasını hükme bağlayan bir himaye anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmalara dayanarak Bahâvelpûr nevvâbı, Afgan savaşı sırasında İngiliz ordusunun Bahâvelpûr topraklarından geçmesi konusunda her türlü kolaylığı göstermiştir. Bahâvelpûr Devleti’nin İngilizler’le yaptığı bu himaye antlaşması, ülkenin Pakistan’la birleştiği 1947 yılına kadar geçerli kaldı. Pakistan birliği içinde önceleri özerkliğini koruyan devlet, 1955’te Bahâvelnagar ve Rahimyar Han idarî bölgeleriyle birleşerek Pencap eyaletine katıldı ve böylece nevvâblık tamamen ortadan kalkmış oldu.

Bugün başlıca meşguliyetin ziraat olduğu Bahâvelpûr artık ihmal edilen bir bölge değildir. 500 km. uzunluğunda nehir ve kanalların suladığı yaklaşık 15 milyon hektarlık büyük arazi, çoğunluğu bölgeye ülkenin başka yerlerinden gelmiş olan göçmenler tarafından işletilir. Tahıl ürünlerinin başında buğday ve darı gelir. Ayrıca pamuk ve şeker kamışı üretilir. Çırçır, pamuklu dokuma, pamuk yağı ve şeker işleme tesisleri bölgede rastlanan küçük sanayi kuruluşlarını oluşturur.

BİBLİYOGRAFYA:

“Bahawalpur State”, Panjab States Gazetteers, XIV, Lahore 1935; Nazeer Ali Shah, Sadiqnameh: The History of Bahawalpur State, Lahore 1959; “Bahawalpur, Bahawalnagar and Rahimyar Khan”, District Census Reports, I-V, Karachi 1961; el-Kāmûsü’l-İslami,I,379; Muhammed Shafi Sabir, Pakistan Culture, People and Place, Peşaver 1970, s. 275-276; E. Fodor - W. Curtis, Fodor’s Islamic Asia, La Haey 1974, s. 589-590; C. Masson, Balochistan Afghanistan and the Panjab, Graz 1975, I, 17-28; “Bahawalpur, Bahawalnagar and Rahimyar Khan”, 1981 District Census Reports, Islamabad 1984; S. N. Bannaji, “Cis-Sutlej States”, CHIn., XI, 256-258; Sh. Inayatullah, “Bahāwalpūr”, EI² (İng.), I, 919; Kazi Saied - Uddin Ahmad, “Bahawalpur”, EBr., II, 1033.

M. Naeem Qureshı