AYNİYAT DEFTERİ

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda sadâretten nezâretlere, çeşitli dairelere ve vilâyetlere yazılan tezkirelerin suretlerinin kaydedildiği defterlere verilen ad.

Bu tezkirelerin çoğunun müsveddelerini Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Bâbıâli Evrak Odası vesikaları arasında bulmak mümkündür. Arşivde 1227-1313


(1812-1895) yıllarını kapsayan bu türden 1719 defter mevcut olup bunlar tarih araştırıcıları için önemli belgelerdir. Bu defterler sayesinde XIX. yüzyılda eyaletlerin durumu, Osmanlı müesseselerinin ve bürokrasisinin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmek mümkün olmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA:

Midhat Sertoğlu, Muhteva Bakımından Başvekâlet Arşivi, Ankara 1955, s. 45-50; Atilla Çetin, Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, İstanbul 1979, s. 78-83; Necati Aktaş - İsmet Binark, el-Arşîfü’l-ǾOsmânî, Amman 1986, s. 221; Eşref Eşrefoğlu, “Bâb-ı Âlî Evrak Odası”, TED, sy. 7-8 (1976-77), s. 225.

Necati Aktaş