ÂRİF-i RÎVEGÎRÎ

عارف ريوكيري

(ö. 715/1315)

Hâcegân* silsilesine mensup mutasavvıf.

Gucdüvân ve Buhara yakınlarında bulunan Rîvegîr’de doğdu ve burada öldü. Abdülhâlik-ı Gucdüvânî’nin dört büyük halifesinden biri, Mahmud İncir Fağnevî’nin de şeyhidir. Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in tarikat silsilesi Rîvegîrî vasıtası ile Gucdüvânî’ye ulaşır. Bu açıdan Ârif-i Rîvegîrî’nin Nakşibendiyye tarikatı tarihinde önemli bir yeri vardır.

BİBLİYOGRAFYA:

Reşehât Tercümesi, s. 51; Lâmiî, Nefehât Tercümesi, s. 413; Abdülmecîd el-Hânî, el-Hadâǿiku’l-verdiyye, Kahire 1308, s. 119; Hüseyin Vassâf, Sefîne, II, 7.

Süleyman Uludağ